Stane-li se zaměstnanec nadbytečným dle příslušných ustanovení zákoníku práce a dojde u něj k rozvázání pracovního poměru zaměstnavatelem z těchto důvodů nebo dohodou z týchž důvodů, přísluší mu při skončení pracovního poměru tzv. zákonné odstupné ve výši nejméně trojnásobku průměrného výdělku. Průměrný výdělek se zjistí k prvnímu dni kalendářního měsíce následujícího po předchozím kalendářním čtvrtletí. Zákonné odstupné může být v dohodě o rozvázání pracovního poměru i navýšeno, nicméně ze strany zaměstnavatele je nutné respektovat zásadu rovného zacházení se zaměstnanci a zákaz diskriminace.

Stejné odstupné rovněž náleží zaměstnanci, který okamžitě zrušil pracovní poměr, neboť mu zaměstnavatel nevyplatil mzdu nebo plat nebo náhradu mzdy nebo platu anebo jakoukoli jejich část do patnácti dnů po uplynutí termínu splatnosti. V posledně popsaném případě je ovšem otázkou, zda zaměstnavatel nemající na výplaty mezd bude mít prostředky na výplaty odstupného.

Pavel Brandejs,advokátní koncipient