Skutečnost, že není angažována odborná firma, je neodpovědným hazardem.

Přípravná fáze je pouze formální. Fakticky panuje chaos, nejsou řešeny základní otázky, jak bude zajištěno vedení účetnictví jako jeden celek, oběh dokladů, úhrady faktur, aby bylo vše v souladu se zákonem o účetnictví. Je ohroženo vystupování sfúzované společnosti navenek vůči orgánům státní správy, zdravotním pojišťovnám, bankám, dodavatelům, i zakladateli – Pardubickému kraji.

Je prakticky jisté, že účetnictví nově vzniklé společnosti nezíská audit „bez výhrad" s následkem oslabení pozice ve vyjednávání s pojišťovnami, dodavateli či jinými obchodními partnery (což je v přímém rozporu s důvody provedení fúze), nehledě na to, že nové účetnictví nebude odpovídat zákonným normám. Není záruka, že se podaří nastavit funkční kontrolní mechanismy, když ty dosud nastavené budou k ničemu. Fakticky se naopak účetnictví zneprůhlední. Bude nekontrolovatelné a vytváří se prostor pro korupci. Neprobíhá nezbytná procesní analýza pěti nemocnic, která by vyústila v nastavení funkčních procesů v nástupnické organizaci.

Hned dvě nestandardnosti (bod 4) a k tomu zcela nové legislativní prostředí – nový občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích, zákon o veřejných rejstřících, kdy nemá nikdo zkušenost, jak budou procesy probíhat, jsou prosazovány bez ohledu na všechna varování. Diskuse o nich se nepřipouští. Kdyby byli angažováni nezávislí odborníci, kteří by za úspěch fúze zodpovídali, jistě by takový postup nedoporučili.

1.  Fúze vůbec není tak skvěle připravená, jak ing. Rudzan proklamuje. Jednání odborných týmů (naposledy tým ekonomických odborníků jednotlivých nemocnic) nejen že nepřináší žádné vyřešení problémů, ale v podstatě jen znovu ukazuje, že je představenstvo nemocnic odhodlané k rychlé a překotné fúzi z každou cenu. Na jednání ekonomických odborníků byly jakékoli dotazy či připomínky tvrdě smeteny a přítomným bylo v podstatě vyhrožováno výpovědí.

Jak vyplynulo z jednání „Funkčního týmu" 12.2. v Litomyšli a z výroků ing. Rudzana – neúspěch fúze bude pouze vinou neschopných či neochotných zaměstnanců. Tiskové prohlášení z 14. 2. je jistě skvělým PR počinem, obsahuje mnoho líbivých frází, ale tyto jsou lživé a neodpovídají skutečnému průběhu schůzky. Prohlášení ing. Rudzana „v rámci porady jsme tuto negativní náladu překonali a přetvořili ji v konstruktivní uvažování a hledání řešení problémů" je pak naprostá lež. Fúze jednotlivých oborů nyní probíhá zcela nekoordinovaně a již nyní se (neoficiálními) konfrontacemi mezi jednotlivými týmy objevují další a další komplikace.

2. Fúze není odborně garantována žádnou externí nezávislou firmou, jak je při transakcích obdobného rozsahu běžné a nutné. Sloučení pěti nemocnic s obratem více než 3 miliardy Kč a cca 4 tisíc zaměstnanců je realizována svépomocí a způsob příprav nelze nazvat jinak než diletantský.
Ing. Rudzan, jakožto místopředseda představenstev se zodpovědností za řízení fúze řeší svoji nekompetentnost delegováním povinností, souvisejících s přípravami fúze, na řadové zaměstnance, čímž se fakticky zbavuje odpovědnosti, která však vyplývá z titulu jeho funkce. Zaměstnanci ekonomických úseků tak sami zpracovávají postup realizace a mají realizaci provést, a to bez odborného zázemí v oblasti účetní, daňové a právní, které tak složitá transakce nesporně vyžaduje. Mají nést odpovědnost za něco, o čem sami nerozhodují, a co není v jejich pracovních náplních, ani na to nemají kvalifikaci. Současně nemají nárok na žádné proplácení přesčasů, přičemž jejich ztotožnění se s projektem a aktivní přístup bude kritériem jejich uplatnění v nové organizační struktuře.

Ing. Rudzan je odpovědný za prokazatelně diletantskou přípravu sloučení. A navíc ekonomické údaje jsou vědomě/účelově zkreslovány a neodpovídají reálným výhledům pro 2014 pro nové úhradové vyhlášky.

3. Fúze byla dosud proklamována, jako jediná možnost vyvedení krajského zdravotnictví z krize. I nezávislá studie pro kraj, kterou mají všichni členové představenstev, zastupitelstva i dozorčích rad k dispozici, vyplývá jednoznačná úspora pouze v řádu desítek milionů (vzniklá propuštěním několika zaměstnanců mimo zdravotní péči) a i přes provedení fúze bude nutno každoročně napumpovat 100 až 200 milionů. Jen připomínám, že fúze nebude stát opakovaně zveřejněných zveřejněných „méně než 1 milion," ale k nákladům je nutno přičíst i sta miliony na zvýšení základního jmění nové společnosti oproti nemocnicím současným a sanaci ztrát nemocnic (až 335 milionů).

4. Je nevhodně zvolený Rozhodný den fúze pro tak velkou transakci ke dni 1. 7. 2014 (bude předloženo ke schválení zastupitelstvu Pardubického kraje).

Vhodnější (a obvyklý) bývá stanovení termínu na 1. 1. jako první den účetního období, ne v polovině roku. Důsledkem je zbytečné zdvojnásobení administrativních úkonů v souvislosti s mimořádnou účetní závěrkou.  K 30. 6. 2014 se musejí znova zopakovat všechny inventarizace jako na konci předchozího roku, zatěžuje to všechny zaměstnance a všechna oddělení, zejména pak ekonomický a účetní úsek zbytečně v průběhu roku.
Účetnictví nové velké nemocnice (5 účetnictví) není připraveno ani organizačně ani softwarově. Další nestandardnost spočívá v jediné prosazované možnosti – rozhodný den totožný se dnem zápisu do obchodního rejstříku. Důsledkem je, že zápisem nastávají právní účinky fúze a proces je prakticky nevratný bez ohledu na docela předvídatelné problémy. Standardní postup je ten, že se projekt fúze zpracuje po rozhodném dni z údajů dne předcházejícího. Po splnění zákonem předepsaných procedur dojde k zápisu fúze do obchodního rejstříku, která je ale účinná zpětně od rozhodného dne. Než dojde k zápisu, je možné v případě nejasností nebo neschůdnosti fúze, tuto zrušit a zúčastněné společnost existují dál bez sloučení. A je také čas pro odladění všech procesů pro existenci jediného subjektu.

5. Jako LOK nevystupujeme proti fúzi jako takové, chápeme složitou ekonomickou situaci nemocnic, ale jsme jednoznačně proti zmatečné, podezřele rychlé a zejména zcela nedostatečné a diletantské přípravě fúze. Stejně tak ostře vystupujeme proti zkreslování a zatajování podstatných informací ohledně fúze a následné restrukturalizace nemocnic a zdravotní péče.

6. Stejná rizika jako my vidí i interesovaní ekonomové nemocnic, kteří se pokusili na tyto nedostatky upozornit hejtmana, jeho zástupce ing. Línka i představenstvo nemocnic. Reakcí byla pouze čistě formální odpověď ekonomům od ing. Línka a „nájezd" členů představenstva do nemocnic k vyplísnění „neposlušných" ekonomů. Problémy se však ani přesto neřeší.

Na jednání zastupitelstva kraje se má 27. 2. schválit pokračování příprav fúze a rozhodný termín fúze na 1. 7. 2014 i přesto, že fúze není řádně připravena a kolem praktického provedení fúze je příliš mnoho nejasností. Znovu připomínám, že nabytím účinnosti fúze bude tento proces nevratný. Představenstvo nemocnic problémy neřeší, cíleně bagatelizuje, dezinformuje. Za každou cenu se snaží prosadit schválení narychlo a zejména nedostatečně připravené fúze. V podobě, jaké se chystá, zastupitelstvo a zástupci měst ztratí nyní aspoň formální kontrolu v nemocnicích – nebudou již členy dozorčí rady.

Počítá se s jedinou a.s. bez zápisu nemocnic jako „odštěpných závodů" do obchodního rejstříku, takže organizační strukturu bude možno změnit jedním usnesením představenstva. Představenstvo nemocnic cíleně před laickou i odbornou veřejností tají plánované kroky „restrukturalizace" zdravotní péče. Obáváme se možného zániku některých oddělení či dokonce celého zdravotního zařízení, případně jeho akutní péče. Zveřejnění plánů restrukturalizace, a to zejména v oblasti zdravotní péče považujeme za zásadní, ačkoli s fúzí nyní zdánlivě bezprostředně nesouvisí, tato „restrukturalizace" však bude další pokračováním v transformaci zdravotní péče v kraji (nejspíše jako hlavní forma, kde ušetřit finance) a je fúzí podmíněna.

Upozorňuji též, že odpovědnost za škody (majetkové i nemajetkové) mají všichni členové představenstva, ale i zastupitelé a radní (vykonávající působnost valných hromad akciových společností). Domníváme se, že schválením postupu navrženého ing. Rudzanem, i při znalosti informací, které zastupitelé mají a mít mohou, dojde k porušení povinnosti péče řádného hospodáře, a to podle § 159 občanského zákoníku. Pokud dojde k pochybením a ke škodám, LOK je připraven podat trestní oznámení.

Za LOK nemocnic v Pardubickém kraji

MUDr. Michal Vlach,
předseda MO LOK Litomyšl