Obecně lze odpovědět, že získat pozemek do vlastnictví díky tzv. vydržení možné je, jak to ostatně upravuje §134 občanského zákoníku. Zde jsou stanoveny dvě podmínky, které obě musí být splněny současně, a to uplynutí doby deseti let, po kterou musí trvat oprávněná držba pozemku. Onou oprávněností se má na mysli, že držitel (uživatel) pozemku je v dobré víře, že mu pozemek skutečně patří.

Pokud tedy držiteli je nebo musí být zřejmé, že pozemek není jeho, pak v dobré víře držitel není a pozemek vydržením do vlastnictví nezíská. O oprávněnou držbu tedy nepůjde, pokud někdo jen tak začne užívat pozemek a začne o něm tvrdit, že je jeho. Protože vydržením pozemku do vlastnictví nastává stav, kdy jiný o tento pozemek vlastnicky přijde, jsou pro vydržení stanoveny přísné podmínky. Vznikne-li spor o to, zda-li došlo k vydržení vlastnického práva k pozemku či nikoli, pak musí o tomto rozhodnout soud na základě podané tzv. určovací žaloby.

MILAN BŘEŇ, advokát Svitavy