Co pro Vás získání Sportovního střediska znamená?
"Sportovní středisko (SpS) je pro náš oddíl oficiálním doplněním poslední ze tří úrovní projektů věnovaných výchově mladých atletů. SpS je věkově umístěno po projektu Atletika pro děti, kterému se dlouhodobě věnujeme s nejmenšími atlety (do 11 let) a před zařazením špičkových atletů do Sportovního centra mládeže (SCM - 15 let a výše). Slovo „doplnění“ prosím berte s nadhledem, protože pro získání SpS jsme museli dlouhodobě pracovat na a díky práci mých trenérských kolegů a výsledkům našich svěřenců jsme splnili ukazatele důležité pro úspěch ve výběrovém řízení Českého atletického svazu. Získání statusu SpS pro nás tedy neznamená radikální změnu práce s mládeží. Budeme muset naší práci více profesionalizovat, sledovat více ukazatelů výkonnosti našich svěřenců při testech a ty pravidelně reportovat na Svaz. Na oplátku budeme mít lepší přístup k metodikám, trenérské pomoci ze Svazu a k nabídce soustředění pro top závodníky. V neposlední řadě nám SpS může částečně pomoci ve finanční stabilizaci oddílu v současné těžké době."

Jak jsou tedy rozděleny ony tři úrovně výchovy atletických nadějí, které jste zmínil?
"Atletika pro děti – je program zaměřený na rozvoj pohybových schopností u dětí do 3. třídy základní školy. Program by se dal nazvat atletickou školkou a přípravkou. Se základy jednotlivých atletických disciplín se malí atleti seznamují způsobem, který byl speciálně upraven jejich potřebám a věku a to včetně speciálních pomůcek. Ve srovnání s jinými sporty atletika v začátcích nenutí děti ke specializaci, těží ze své nesporné výhody – všestrannosti. Sprint, běh na 600 m, skok, hod, to jsou pohybové aktivity, které jsou základem nejen pro jednotlivé disciplíny v atletice, ale i mnoho jiných sportů. Na druhou stranu se s dětmi věnujeme také nácviku jiných sportů, trefit koš nebo branku přece také patří ke sportovní všestrannosti.

Sportovní středisko (SpS) – je zaměřené na soustavnou práci s mladším (12-13 let) a starším žactvem (14-15 let). Střediska jsou rovnoměrně rozmístěna po celé republice, v Pardubickém kraji je středisek pět (3 x v Pardubicích, 1 x v Chrudimi a ve Svitavách). Celkem jich je v republice 75, 10 největších klubů je v I. pásmu. V druhém pásmu, kde jsou i Svitavy jich je dalších 50. Stále je zde kladen důraz na všeobecnou přípravu (pro čelena SpS je povinná účast na jednom víceboji ročně). Členové SPS musí splnit stanovené minimální výkonnostní limity a musí mít účast na stanoveném počtu závodů.

Co se hodnotí pro vstup do SpS:

Aktivní členská základna (závodníci, kteří mají v mladším žactvu 6 závodů ročně, ve starším žactvu 10 závodů ročně).
Počet kvalifikovaných trenérů (čím vyšší kvalifikace tím více bodů za trenéra)
Počet družstev přihlášených do soutěží mládeže
Výsledky družstev v soutěžích
Účast závodníků na Mistrovství ČR v soutěžích ml. a st. žactva
Počet závodníků pokračujících v závodění do 19 let v jakémkoli klubu v činnosti (tzn. i ti kteří přestoupili do jiných klubů) a mají více jak 10 závodů
Počet závodníků, kteří postoupili na sportovní gymnázium nebo do SCM (viz dále)
Počet uspořádaných závodů za rok
Sportovní centrum mládeže - Sportovní centra mládeže (SCM) zajišťují profesionální a poloprofesionální trenéry na krajské a sekční úrovni (např. skoky, sprinty, víceboje …) pro kategorie U18 a U20 pro závodníky splňující výkonnostní požadavky SCM. SCM podporují vybrané talentované atlety kategorií U18 a U20 v rámci společných soustředění a výcvikových táborů. Sportovní přípravu řídí osobní trenéři atletů, část z nich je na základě výkonnosti svěřenců získává status Trenéra SCM. Ve Svitavách máme 2 členy SCM – Daniela Zoicase a Elišku Červenou. Eliška se ve výběru dostala do kategorie TOP TÝM, do kterého patří 48 vybraných špičkových mladých závodníků mezi 15 – 19 rokem v ČR. Její trenér, Milan Bouček byl v roce 2020 vybrán jako jeden z trenérů SCM. V pardubickém kraji je v SCM zařazeno 32 atletů."

Jedním z kritérií pro získání Sportovního Střediska je i počet uspořádaných závodů. Rozvíjí se oddíl i v tomto směru?
"Pro Pardubický krajský atletický svaz jsme jedním z klíčových pořadatelů. Pro zajímavost mohu uvést, že jeden z největších krajských závodů, Krajský přebor jednotlivců staršího a mladšího žactva, se u nás koná každoročně již od roku 2011 a myslím, že tomu tak bude i příští rok. Domácí závody jsou sice hodně náročné na organizaci pro trenéry, kteří zároveň dělají rozhodčí, ale díky větší podpoře z hlediště je mají raději naši závodníci. Pro pořádání kvalitních závodů je samozřejmě nutné investovat do vybavení. A právě proto, že pořádáme hodně závodů, se nám daří získávat i granty z Pardubického kraje a Atletického svazu. V roce 2020 stojí za zmínku dvě akce. Jednou z nich je nákup krytu na doskočiště pro skok o tyči, na který se nám podařilo získat grant od Pardubického kraje. Druhou je vybudování moderní vrhačské klece na vrhačské louce. Zde se mimo prostředků od Českého atletického svazu zapojila i veřejnost, a to pomocí sbírky u Nadačního fondu Valentina Oswalda Ottendorfera. Všem dárcům bych chtěl znovu touto cestou poděkovat."

Náš svitavský oddíl se tak řadí mezi výjimečnou společnost a patří jim nejen gratulace, ale taky obrovský dík za vzornou reprezentaci jak svitavského sportu, tak i dobrého jména našeho města.

Jiří Johanides