Tábory v Rozstání u Malíkova a v Městečku Trnávce byly určeny pro dělníky na stavbě dálnice, ale namísto toho tam byli drženi Židé, zajatci z východní i západní fronty i vězňové z okupovaných zemí. Sovětského Svazu, Francie, Velké Británie. Ti otrocky pracovali na manuální úpravě dálničního tělesa a k velkým stavbám se vůbec nedostali.

Přemostěná Pacovka

Velký most s vysokými pilíři a úzkými oblouky se měl tyčit nad údolím potoka Pacovka ve Městečku Trnávce. Základy mostu byly rozestavěny, avšak do naší doby se zachovaly jen pozůstatky stavebního zázemí. Před začátkem stavby zde bývalo klidné údolí na okraji městečka. Nad ním se měl tyčit velký dálniční most. Pod plánovaným mostem tehdy vedla jen silnice z Trnávky do Pacova a Křenova, potok Pacovka, silnoproudé elektrické vedení a polní cesta. Viadukt první třídy měl být dlouhý 384,80 m a široký 24 m. Měl stát na sedmi vysokých štíhlých dvojpilířích širokých 2,80 m a mezi nimi osm klenutých oblouků s předmostími na koncích.

Stavební dvůr

Stavba viaduktu u Městečka Trnávky byla přidělena podniku Pittel & Brausewetter. Ve Staré Trnávce se nacházejí rozsáhlé pozůstatky stavebního zázemí firmy. Kámen se začal dobývat v lomu u Pacova. Na západním konci Staré Trnávky postavila firma dva třípodlažní domy jako zázemí dobývacího prostoru v Pacově. V první budově se nacházely kanceláře, a v druhé, byty pro zaměstnance. Dnes se v první budově (č. p. 246) nachází zdravotní středisko, ve druhé soukromé byty.

V Městečku Trnávce jsou v ose plánovaného dálničního viaduktu dva asi 60 m dlouhé základy pojezdů věžového jeřábu. Viditelná část základů patek je na pravém břehu potoka Pacovky vedle mostu do traktorky. Základy pojezdů věžového jeřábu jsou orientovány ve směru sever – jih, měřitelné délky 7 m. Na obou březích potoka jsou betonové patky vzdálené od sebe 3 m, rozměry 1, 2 m šířky x 0, 7 m nadzemní výšky.

V tomto areálu býval v době protektorátu stavební dvůr, na nádvoří se nacházel zkušební betonový pilíř a dílny mechanizace. Dnes tu můžeme rozeznat základy dílny, v obvodové zídce několik druhotně umístěných pískovcových kvádrů, prvotně určených pro stavbu mostu, a na druhém břehu Pacovky další betonový základ. Při poválečném budování traktorky byl zkušební pilíř odstraněn.

Drtič a třídič

Stavební zázemí viaduktu v Městečku Trnávce bývalo také v nedalekém Pacově. U lomu Skala asi 0,5 km severovýchodně od Pacova, avšak již na katastru Staré Trnávky, jsou mohutné pozůstatky stavby – dva až 7 m vysoké a 2, 2 m široké patrové pilíře z betonu, nahoře zúžené. Hned vedle, blíže u silnice, je 65 m dlouhý až 1, 7 m vysoký betonový fundament o šestnácti polích s otvory. Většina polí je 2, 3 m dlouhá a 1, 3 m široká. Na druhé straně silnice jsou základy a torza starých menších staveb z betonu. Nacházely se tady drtič a třídič kamene, transformátor a překladiště (násypky) na úzkorozchodnou stavební drážku. Pracovní vláček, tažen motorovými lokomotivami, převážel materiál do Městečka Trnávky. Kolejiště vedlo od lomu podél silnice údolím Pacovky, kolem osady Borová, na staveniště mostu. Celková délka drážky byla asi 1,8 km

JIŘÍ VYMĚTALÍK