Stavební díl  začíná   v místech bývalé protektorátní hranice mezi Jevíčkem a Vískou. Tento úsek byl v červenci 1939 zadán stavebnímu sdružení C. Finger & E. Gayer ze Saské Kamenice (Chemnitz).

Podle poválečného odhadu byly zemní práce dohotoveny z šedesáti až pětašedesáti procent. Na přelomu let 1939 a 1940 začaly práce i na betonových objektech. V tomto stavebním díle bylo rozpracováno několik dálničních mostů. Jejich realizace byla zadávána i dalším firmám.

Nedodělané mosty

Prvním měl být nadjezd dálnice pro polní cestu v dálničním kilometru 454,874. Budovalo ho konsorcium  Konečný & Swatek, byly vybetonovány základy a roku 1941 připravena dřevěná konstrukce k celkové betonáži mostu, ke které již nedošlo.  Dnes se tam v křovinách skrývá nedokončený základ mostu. Most pro silnici z Vísky do Zadního Arnoštova měl být deskový, ale nebyl ani zadán ke stavbě.

Dalším betonovým mostním objektem měl být obloukový most přes potok Kelínky v kilometru 453,681. Ten již byl rozestavěn. Jsou tu viditelné základy, ze kterých trčí armatury pro další betonářské práce, a betonové patky pro stavební stroje. Tento budovala firma Fiedler Chemnitz. Patrně tu měla pomocné stavební zázemí – menší stavební dvůr.

Funkční kanalizace

Odtud těleso nedodělané dálnice pokračuje lesem a za lesem již vidíme věž kostela v Chornicích. Trasa se mírným obloukem stáčí na severovýchod a vede polem po mírném náspu. Ten je odvodněn, také se tu nachází několik propustků, a odtoková kanalizace, ač nedokončená a neudržovaná je stále funkční. Autostráda velkým obloukem obchází masiv Hušáku a otáčí se na severoseverozápad směrem k Městečku Trnávka. I tady můžeme na tělese spatřit skruže odvodnění a v hmotě tělesa trubní propustky, jimiž protéká voda.

Z větších betonových objektů tu měl stát nadjezd polní cesty, ale ten nestačil být zadán k realizaci, a deskový most přes plánovanou silnici Chornice – Přední Arnoštov v kilometru 452,626, kde proběhly výkopové práce pro základy. Dalším objektem měl být most přes polní cestu, ale ani jeho stavba nezapočala. U Lázů měl stát obloukový most přes polní cestu, jehož výstavba nebyla začata, a další dva deskové mosty přes přeložku polní cesty. Pod druhým mostem měla být podél polňačky svedena i místní vodoteč a dnes tam u místního vodojemu najdeme nevýrazné stopy zemních prací. Stavba mostů byla svěřena firmě Paul Jatzlau Liegnitz, ale práce výrazně nepokročily. Liegnitz je město Legnica v Polsku, česky Lehnice.

Kolem Hušáku

Dálnice vedená v náspech a zářezech obešla Lazy, kříží polní cestu z Městečka Trnávka na Hušák, v těch místech měl stát další deskový most, a přetíná hlubokou roklinu potoka Oslenka, který měl protékat velkou trubní propustí.

Poslední dva mosty měla zbudovat firma stavitele Ernsta Gayera z Chemnitz, ale kvůli přerušení stavby dálnice nestačily být práce zahájeny. Za potokem byly pozemky pod dálnicí znovu zúrodněny . Další pozůstatky stavby najdeme v Městečku Trnávka. Těsně při jižním okraji intravilánu Staré Trnávky se měl nacházet obloukový most přes údolí. Tady již popisovaný stavební úsek končí a začíná samostatná stavba viaduktu Pacovka.

JIŘÍ VYMĚTALÍK