Po měsících rozkopaném dvoře a zápachu z jímky obyvatele nyní trápí vlhkost ve sklepě. Domnívají se, že ji způsobují prosakující odpady. Správce domu ale tvrdí, že jde o spodní vodu.

„Platíme nájem, který je nyní o desítky procent vyšší, ale odstranění nedostatků v domě trvá poměrně dlouho,“ tvrdí obyvatel jednoho bytu Petr Fuchs. Svitavská radnice se ale hájí. „Správce věnuje tomuto objektu, jako všem ostatním v jeho majetku, mimořádnou pozornost,“ sdělil Zdeněk Karmazín, úředník bytového oddělení Městského úřadu ve Svitavách. Podle něj proběhla celková oprava vodoinstalace a kanalizace ve sklepě a v přízemí i další úpravy v domě. Jenže Petru Fuchsovi se nelíbí, že na připomínky ke stavu nemovitosti reagují odpovědné osoby značně pomalu. „Kvůli stavbě kanalizační přípojky byl dvůr rozkopaný téměř půl roku. Tehdy dělníci odstranili práh u zadních dveří. Od listopadu vmetal vítr sníh do chodby. Práh správce nechal opravit až v únoru,“ dodal Petr Fuchs.

Mokrá zeď

Vadí mu rovněž liknavost při odstraňování vlhkosti ve sklepě, která se podle něj objevila před rokem v souvislosti s opravou odpadů v domě. „Vodoinstalace a kanalizace v domě, včetně sklepa, byly a jsou pravidelně kontrolovány a jsou v pořádku,“ tvrdí Karmazín z bytového oddělení. Vysvětlil, že na více než sto let starém objektu nebyly při jeho výstavbě provedeny izolace proti vlhkosti. „Vlhkost ve sklepě způsobuje prosakování spodní vody přes konstrukce objektu,“ sdělil Zdeněk Karmazín. Jenomže Petr Fuchs tvrdí, že při současném tání sněhu, by muselo množství vody ve sklepě rapidně přibývat. Tomu tak ale není. „Mám strach, že vlhká zeď uprostřed domu, přímo pod schodištěm, může být nebezpečná,“ domnívá se Fuchs.

Odlišné postoje majitelů nemovitostí a nájemníků jsou běžné. Nájemci mají povinnost nejen platit nájem ale také zjištěné závady, které brání nebo snižují kvalitu užívání bytu, neprodleně oznámit pronajímateli. „Pokud pronajímatel nekoná, má nájemce možnost uplatnit slevu z nájemného. Po předchozím upozornění může zajistit příslušnou opravu sám a požadovat přiměřenou náhradu. Dále může požádat stavební úřad o svolání místního šetření se stanovením nápravných opatření a konečně spor s pronajímatelem řešit určovací žalobou,“ vysvětlil Milan Taraba, odborný poradce Sdružení na ochranu nájemníků.

Lépe odstěhovat

Zástupci sdružení majitelů domů však nabízí ještě další způsob řešení dané situace. „V řadě případů je lepší než snášet komplikace a někdy i útrapy bydlení ve starém domě, jeho opravy a nejen s nimi spojené omezování, nájem bytu vypovědět a odstěhovat se do lepšího,“ uvedl místopředseda Občanského sdružení majitelů domů Libor Dellin. Ke zvelebení majetku města lhostejní nájemníci ale moc nepřispějí.

"Ohledně správy domu na Náměstí Míru 31/83 ve Svitavách Vám sdělujeme následující :

- práh ke dveřím do dvora byl namontován
- k promrzání domu nedocházelo a nedochází
- prosakování vody ve sklepě:

- vodoinstalace a kanalizace v domě (včetně sklepa) byly a jsou pravidelně kontrolovány a jsou v pořádku,
- na tomto více než 100 let starém objektu nebyly při jeho výstavbě provedeny izolace proti vlhkosti,vlhkost ve sklepě je způsobena prosakováním spodní vody přes konstrukce objektu
- rovněž VHOS, a.s.provedla opakovaně kontrolu vodovodů a kanalizací z náměstí, a to bez nalezení závady,
- správce provede opětovnou mimořádnou periodickou kontrolu instalací,
- zvelebení stavu objektu:
- správce zajistil a provedl následující opravy:
- celkovou opravu plynoinstalací od HUP
- výměnu výloh a oken v prodejně LABOTA a ve čtyřech bytových jednotkách (zbývá jeden byt -bude provedeno v roce 2010)
- celková oprava střešního pláště
- celková oprava vnějšího pláště (fasády)
- postupně (podle potřeby) jsou v prodejně a v bytech vyměňovány a opravovány kotle plynového etážového topení, sporáky, baterie, WC.....
- celková oprava vodoinstalace a kanalizace ve sklepě a v přízemí
- odpojení septiku a napojení na kanalizační řád v ulici Nerudova (KB Svitavy a.s. - neumožnila napojení na jejich kanalizační řád, přes Státní
zastupitelství to z technických důvodů nešlo)
- dále je plánována celková výměna instalací v bytech (podle nutnosti a zajištění financování
- zdravotně technické instalace a elektroinstalace).

Správce věnuje tomuto objektu, jako všem ostatním v jeho majetku, mimořádnou# pozornost. Ostatní drobná údržba a dokončovací úpravy po opravě kanalizační# přípojky budou pokračovat na jaře 2010.#

Zdeněk Karmazin, úředník bytového oddělení Městský úřad Svitavy
Nájemník z domu ve vlastnictví městysi stěžuje na stav nemovitosti, kde žije. Nelíbí se mu, jak se vlastník stará o společné prostory. Několik měsíců upozorňuje na to, že do zdí a stropu sklepa prosakuje vlhkost. Domnívá se, že situace začala po opravě kanalizace a odpadů v domě. Podle vlastníka se ale jedná o více než 100 let starý dům nemá hydroizolaci
a vlhkost způsobuje pronikání povrchové vody (pozn. sklep nesousedí s ulicí ale je uprostřed domu).

Jaké povinnosti náleží nájemci a jaké nájemníkovi v tomto případě?

Konkrétní odpověď na takto formulovaný dotaz je podmíněna prohlídkou na místě, nejlépe odborně zdatným pracovníkem. Záleží i na situování objektu, většinou je pro tento účel třeba zajistit přístupnost minimálně prostor v přízemí, zjistit, co bylo a jak na kanalizačním systému v domě opravováno, jeho umístění v domě,atd.

Dle § 687 odst. 3 obč.zákoníku, není-li v nájemní smlouvě stanoveno
nebo dohodnuto jinak, rozsah oprav a údržby v bytě,hrazený nájemníkem,
určuje nařízení vlády č. 258/1995 Sb., od 1.1.2010 ve znění NV č.
174/2009 Sb. Značným problémem u nás je, že až na naprosté výjimky, zejména uživatelé " regulovaných" bytů nemají řádné nájemní smlouvy,splňující jejich povinné náležitosti, stanovené § 685, § 686, a § 37 občanskéhozákoníku.

Zjištěnou závadu je třeba neprodleně oznámit pronajímateli správci). Jde -li o závadu, bránící řádnému užívání bytu, jejíž odstranění je povinností pronajímatele a tento v přiměřené lhůtě závadu neodstranil, dle § 691 obč. zákoníku má nájemce právo tuto po předchozím upozornění pronajímatele v nezbytné míře odstranit a od pronajímatele požadovat náhradu účelně vynaložených nákladů.

V řadě případů než snášet komplikace a někdy i útrapy bydlení ve starém domě, jeho větší opravy, nejen s nimi spojené nutná omezování, atd., je pro nájemníka jednodušší nájem bytu,který mu z nějakého důvodu nevyhovuje vypovědět (což nájemníci mohou jednoduše učinit kdykoli a bez udání důvodu, kterážto možnost je majitelům upírána) a odstěhovat
se do lepšího.

Libora Dellina