Přípravná třída je určena pro děti s odkladem školní docházky nebo pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Školní vzdělávací program Letokruh je zpracován podle rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Obsah je upraven s ohledem na potřeby dětí a jejich optimální přípravu na vstup do základní školy. Podmínkou přijetí dítěte do přípravné třídy je žádost zákonného zástupce a písemné doporučení školského poradenského zařízení.
V přípravné třídě je kladen důraz na rozvoj samostatnosti, tvořivosti, je respektována individualita každého dítěte s ohledem na jeho potřeby. Vzdělávání je uskutečňováno individuálně i ve skupině, prolíná všemi činnostmi s vyváženým poměrem spontánních a řízených aktivit. Preferovány jsou hravé a tvořivé činnosti.
Docházka do přípravné třídy je bezplatná a nezapočítává se do povinné školní docházky. Velkou výhodou je snížený počet dětí v kolektivu, což umožňuje individuální práci s dětmi. Po ukončení docházky v přípravné třídě děti dostanou Pochvalný list. Přijďte se k nám kdykoli podívat!      

JITKA  SONNEWENDOVÁ