I když vyhláška nenařizuje, že musí být zpracováno všech čtrnáct kritérií, v Moravské Třebové zpracovali všechny písemně.

Můžeme je rozdělit na procedurální, které zahrnují cíle, dokumentaci, řešení stížností a připomínek. Dále personální, kde je poprvé zahrnut počet pracovníků na spádovou oblast podle počtu dětí do 18 let. Výchozím bodem je nejméně jeden pracovník na osm set dětí.

Velikost a odborné složení týmu jsou stanovovány tak, aby byla zajištěna systematická práce s ohroženými dětmi a rodinami. Z tohoto důvodu je součástí standardů ještě kontrolní bod, který hovoří o tom, že každý zaměstnanec pracuje maximálně s osmdesáti rodinami. V případě kurátora pro děti a mládež, což je klíčový pracovník pro děti, které vyžadují zvýšenou pozornost z důvodu ohrožení trestnou činností a výchovnými problémy, jde o čtyřicet rodin. Stejné je tomu u pracovníků v oblasti náhradní rodinné péče. Kurátor pro děti a mládež řeší zhruba šedesát případů. Problémy, které řeší, jsou různé. Asi před dvěma lety byla častou situací řešení trestní činnosti mládeže. 
V současné době se nejvíce řeší výchovné problémy dětí 
v rodinách a ve škole.

V provozních kritériích je stanoveno, jak bude ochrana dostupná, v jakém čase a místě.

„Principem standardizace je nastavení minimální kvality v oblasti sociálně-právní ochrany dětí. Sjednotit postupy všech orgánů v zemi, ale i jednotlivých pracovníků kteréhokoliv orgánu," uvedl pracovník sociálně-právní ochrany Zdeněk Navrátil. Hlavním cílem zavedení standardů je tedy vytvoření podmínek pro systematickou sociální práci s dětmi a rodinami. A to jak podmínek vnějších, kam patří nároky na výkon agendy nebo podpora státu, tak i vnitřní. Do nich spadá například organizace a postupy práce, komunikace a přístup ke klientům, profesní rozvoj pracovníků apod.

Základní informace jsou vyvěšeny na nástěnce Odboru sociálních věcí a zdravotnictví a na stránkách města. Zpracovány jsou i letáky, které obsahují informace, co sociálně-právní ochrana dětí je, co může lidem přinést. Na koho se v případě potřeby mohou obrátit, plus i informace o standardech. Do správního obvodu spadá Moravská Třebová s okolními obcemi i Jevíčko.

Standardy kvality

Místní a časová dostupnost
Prostředí a podmínky
Informovanost o výkonu sociálněprávní ochrany dětí
Personální zabezpečení výkonu sociálněprávní ochrany dětí
Přijímání a zaškolování zaměstnanců
Profesní rozvoj zaměstnanců
Prevence
Přijetí oznámení, posouzení naléhavosti a přidělení případu
Jednání, vyhodnocení a individuální plán ochrany dětí
Kontrola případů
Rizikové a nouzové situace
Dokumentace o výkonu sociálněprávní ochrany dětí
Vyřizování a podávání stížností
Návaznost výkonu sociálněprávní ochrany dětí na další subjekty