S výstavbou rychlostní silnice R35 z Opatovic do Mohelnice se počítá výhledově až po roce 2015. Rychlostní spojka Svitavska s Brnem, tedy silniceR43, chybí v plánech úplně. Přestože výdaje na stavbu dálnic a rychlostních silnic budou v příštích letech větší než dosud, většina peněz půjde na opravy a rozšíření nejstarší dálnice D1. Dočká se také sever Moravy a střední Čechy.

Podle informací na internetu nakonec vláda nepreferuje výstavbu R35 i z důvodu, že zatím není jasné, kudy povede. „I mne šokuje, že silnice R35 není obsažena v plnu dopravních staveb státu,“ říká vicehejtman Pardubického kraje Roman Línek. Věří, že se jedná o nedorozumění.

Naopak Josef Jílek, předseda krajského výboru pro dopravu, tvrdí, že výstavba nebyla jakkoliv zastavena či zmrazena: „Pravdou je pouze to, že současný stav legislativy v oblasti liniových staveb veřejného významu je natolik tristní, že nedovoluje postupovat rychleji při přípravě.“ Rychlostní silnice R43, která by spojila svitavský region s Brnem, není podle dopravních expertů nezbytná. Podle studie bude dostačující dálnice D1 a dostavěná R35.

V Mohelnici se napojí na stávající rychlostní silnici do Olomouce a Brna. Nezařazení R43 do plánovaných staveb je částečným vítězstvím ekologů a Strany Zelených. Ta měla dokonce ve svém volebním programu, že se pokusí její výstavbě zabránit.

„Staví se prostě jen to, co je ke stavbě připraveno,“ dodal předseda dopravího výboru Josef Jílek. A tím rozhodně silnice R35 v celé trase není.

 

Rychlostní komunikace R 35 a jiné – aktuální informace

Součástí platného Územního plánu velkého územního celku Pardubického kraje je také navrhovaná trasa rychlostní komunikace R 35 v tzv. „jižní“ stopě.

V současné době probíhá výstavba úseku „Sedlice – Opatovice“, který navazuje na dálnici D11 a přivádí tranzitní dopravu od západu na okružní křižovatku budovanou v blízkosti opatovické elektrárny. Tato křižovatka rozděluje dopravu na sever (Hr. Králové) a jih (Pardubice, Chrudim). Stavbu realizuje SKANSKA-DS s termínem dokončení 06/2010. Návazně na tuto stavbu probíhá intenzivní příprava rozšíření stávajících přivaděčů do obou krajských měst na čtyřpruhové.

Souběžně probíhá intenzivní projektová příprava navazujících úseků „Opatovice – Časy“, „Časy – Ostrov“ a „Ostrov – Zámrsk“, kde je trasa již stabilizována a není předpoklad, že by mohla být ještě měněna. Časový odhad samotné přípravy těchto staveb je cca 3-4 roky.

Krajské zastupitelstvo bude pravděpodobně ještě koncem tohoto roku seznámeno s výsledky multikriteriální analýzy variantního vedení trasy R 35 v úseku „Zámrsk – Staré Město“, kterou v současné době zpracovává firma SUDOP. Pokud by výsledek této analýzy přesvědčil většinu o tom, že existuje výhodnější trasa než jižní, bude přistoupeno k projednávání změny v územním plánu (časový odhad cca 3 roky).

Z uvedeného plyne, že jakákoliv další výstavba silnice R35 od Zámrsku směrem na Mohelnici nezapočne dříve než v r. 2011 (při bezkonfliktním projednávání a výkupu pozemků).

V současné době probíhá stavba obchvatu Holic na silnici I/35 s termínem dokončení 10/2008. V dubnu 2008 začne výstavba obchvatu Opatova na I/43 s termínem dokončení 05/2010. V nejbližším výhledu (zahájení cca 2010) je obchvat I/35 Vysokého Mýta a přeložka I/43 „Hradec nad Svitavou – Lačnov“. Není tedy pravdou, že by výstavba R 35 byla jakkoliv zastavena či „zmrazena“, jak uvedla nesprávně některá média. Pravdou je pouze to, že současný stav naší legislativy v oblasti liniových staveb veřejného významu je natolik tristní, že nedovoluje postupovat rychleji při přípravě staveb, ať už se týká projednávání vlivu na životní prostředí či majetkoprávní přípravy. Staví se prostě jen to, co je ke stavbě připraveno. A tím rozhodně silnice R 35 v celé své trase není.

V neposlední řadě nedokáže investor v prostředí současné legislativy účinně čelit snahám „ekologistů“ (pozn. – nikoli „ekologů“) ve zcela účelovém blokování výstavby jakýchkoliv dopravních staveb. A ti se na R 35 soustředí více než důsledně. Ing. Josef Jílek, předseda výboru pro dopravuZastupitelstva Pardubického kraje

 

 

Prohlášení vicehejtmana Pardubického kraje Romana Línka k výstavbě rychlostní komunikace R35

V souvislosti s přípravou dalších úseků sítě dálnic a rychlostních silnic v České republice se v poslední době objevují v tisku polemiky ohledně přípravy rychlostní silnice R 35 na území Pardubického kraje.

Vicehejtman Pardubického kraje Ing. Roman Línek k této problematice uvádí:

„Pro zajištění součinnosti na přípravě rychlostní silnice a navazujících úprav silniční sítě bylo mezi Pardubickým krajem a Vládou České republiky prostřednictvím ministerstva dopravy uzavřeno v květnu 2006 Memorandum o spolupráci při přípravě a realizaci rychlostní silnice R35 pro území Pardubického kraje a souvisejících investic na silniční síti. Toto memorandum odsouhlasené usnesením vlády nikdo nezrušil a pro kraj je závazné a platí.

V prosinci loňského roku schválilo Zastupitelstvo Pardubického kraje krajský územní plán pro celé území kraje, který má v závazné části zakotven také koridor trasy silnice R35 v tzv. jižní variantě. Toto řešení jsem jako předkladatel materiálu předložil krajskému zastupitelstvu na základě návrhu projednaného a dohodnutého v souladu se stavebním zákonem se všemi dotčenými ministerstvy, především s ministerstvem dopravy, ministerstvem životního prostředí a ministerstvem pro místní rozvoj. Volba jižní varianty vycházela z požadavků ministerstva dopravy odůvodněných především argumenty celkově snazší realizace a možností etapizace výstavby.

Jižní varianta byla současně výhodnější i z hlediska vlivu stavby na životní prostředí. Podotýkám, že mít schválený územní plán pro celé území kraje se doposud žádnému jinému kraji v ČR nepodařilo.

Při schvalování materiálu v prosincovém zastupitelstvu byl z řad zastupitelů současně uplatněn požadavek na další dílčí prověření úseku trasy v oblasti Vysokého Mýta k Moravské Třebové. Tento podnět je prověřován, jeho výsledky budou k dispozici začátkem příštího roku a podle mého názoru nemá tento podnět zásadní vliv na přípravu stavby. Během tří až čtyř měsíců budou výsledky prověřování předloženy zastupitelům a eventuální zpochybňování typu „co vlastně platí?“ tak bude ukončeno jasným usnesením zastupitelstva.

I mne šokuje, že silnice R35 není obsažena v plánu dopravních staveb státu do roku 2013. Věřím, že se jedná o nedorozumění, neboť výstavba rychlostní silnice R35 je nejen prioritou Pardubického kraje, ale především celé České republiky. V tomto smyslu budu za Pardubický kraj v nejbližší době jednat s ministrem dopravy Alešem Řebíčkem a jeho náměstkem Jiřím Hodačem i s dalšími členy vlády. Je naší společnou povinností zajistit realizaci R35 v co nejkratším časovém horizontu. V říjnu pak budu o další strategii podpory R35 vůči „Praze“ jednat na společném pracovním setkání s hejtmanem Královéhradeckého kraje Pavlem Bradíkem a primátory Pardubic a Hradce Králové, Jaroslavem Demlem a Otakarem Divíškem.

Pardubický kraj i já osobně budeme jednoznačně chtít po Vládě České republiky udržení R35 jako časové priority pro nejbližší období.“