„Cílem projektu je vytvoření funkčního lokálního biocentra Knížecí louka, které se nachází jižně od centra města na okraji zástavby v nivě toku Třebůvky. Lokalita je ohraničena novým a původním korytem toku Třebůvky,“ informoval o záměru vedoucí odboru životního prostředí Pavel Báča. Biocentrum Knížecí louka bylo vymezeno generelem místního územního systému ekologické stability krajiny a územním plánem sídelního útvaru Moravská Třebová. „Zatím jde o nefunkční biocentrum místního významu. V současnosti je lokalita využívána jako extenzivní louka s vodním prvkem a doprovodnou zelení,“ dodal Pavel Báča.

Samotné práce na lokálním biocentru rozdělí Třebovští na dvě části. Při terénních úpravách dojde k vybudování čtyř vlastních tůní, přičemž největší tůň bude mít rozlohu 1950 metrů čtverečních. Zhotoví vzdouvací objekt na původním toku Třebůvky a opraví stávající objekt v novém korytě toku. Vznikne odběrný objekt s přívodním a propojovacími kanály a výpustním objektem s odpadním kanálem. Ten vyústí zpět do Třebůvky.

Druhá část zahrnuje sadové úpravy. Jedná se především o výsadbu lípy srdčité a dubu letního, dále pak keřů kaliny obecné, hlohu obecného nebo krušiny olšové. „Po třech letech intenzivní údržby bude již biocentrum funkční. Konečného stavu dosáhneme v horizontu desítek let,“ řekl Báča.

Cílovým stavem je biocentrum vodních a vlhkomilných společenstev bylinných i dřevinných s druhovou skladbou, která odpovídá vegetaci. V biocentru budou v konečném stavu zastoupené malé tůně, louka, mokřad, rákosina, remíz, soliterní a liniová vegetace.
V Moravské Třebové tak vznikne už druhá lokalita, která podpoří výskyt a migraci volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin.
Radní v lednu příštího roku požádají na projekt o dotaci z Operačního programu životní prostředí České republiky. Projektovaná cena biocentra ve Třebové je dva a půl milionu korun.

(ik, ph)