Zabrání smrti

„Nejčastěji u nás končí dravci poranění elektrickým vedením. Zranění jim téměř ve všech případech způsobí doživotní handicap,“ vysvětluje vedoucí vendolské záchranné stanice Josef Zelený. Energetikům osudy ptáků nejsou lhostejné, proto instalují na dráty vysokého napětí plastové prvky, které zabraňují dosednutí dravců. „Spolupracujeme s ornitology. Mapují pro nás území s nejvyšším výskytem ptactva a my v těchto oblastech svitavského okresu osazujeme zábrany,“ popisuje opatření mluvčí skupiny ČEZ Šárka Beránková.

Jak vlastně ke zranění zvířat dochází? „Nejen dravci, ale i ostatní ptáci, kteří si sedají na sloupy elektrického napětí, například čápi, jsou často při odletu zasaženi proudem. Když vzlétají, propojí často dva dráty křídlem a opačnou nohou,“ vysvětluje Zelený.

Poraněná zvířata zažívají doslova muka. „Pokud nezemřou okamžitě, což jsou ti šťastnější, umírají v bolestech pod vedením na vyhladovění,“ popisuje děsivou skutečnost vedoucí záchranné stanice Josef Zelený. Jen malé procento zasažených ptáků má to štěstí, že je včas nalezeno a přepraveno k odborníkům. V zajetí ale důstojně pak prožijí zbytek svých životů.

Skupina ČEZ

Zákon o ochraně přírody nařizuje každému, kdo buduje nebo rekonstruuje nadzemní vedení vysokého napětí, opatřit je ochrannými prostředky, které účinně zabrání možným úrazům ptáků elektrickým proudem. Skupina ČEZ řeší ochranu ptactva systematicky již od druhé poloviny 90. let, kdy tato povinnost ještě nebyla legislativně ustanovena. Nejen, že jsou automaticky opatřována ochrannými prostředky nová či rekonstruovaná nadzemní vedení, ale nad rámec povinnosti plynoucí ze zákona o ochraně přírody, osazujeme ochrannými prvky i vybraná stávající vedení.

Menší ptáci jako např. vrabci a vlaštovky ohroženi nejsou, i když je často můžeme vidět sedět na vodičích el. vedení. Tito ptáci mají malé rozpětí křídel, a proto u nich nehrozí zásah el. proudem. K tomuto dochází zejména při dosedání nebo vzletu ptáků s větším rozpětím křídel, kterými se dotknou současně dvou vodičů. Nejvíce ohroženou skupinou ptáků jsou proto ti s větším rozpětím křídel, především dravci, kteří využívají ve volné krajině sloupy el. vedení jako místa pro odpočinek nebo pozorování při lovu.

Pro jejich ochranu používá Skupina ČEZ na sloupech el. vedení různé typy ochrany, z nichž nejčastější jsou konzoly typu PAŘÁT, a nebo hřebenové zábrany. Prvně uvedený typ ochrany se vyznačuje tím, že vodiče jsou umístěny v nestejné výšce a navíc šikmá konstrukce konzoly znemožňuje usednutí ptáka. Přednostně jej využíváme při stavbách nových vedení vysokého napětí nebo jejich rekonstrukcích, pokud je to technicky možné. Hřebenové zábrany se osazují na stávající sloupy s rovinnou konzolou a jejich princip je založen na tom, že zabraňují dosedu ptáka na konzulu mezi vodiče. Hřebenové zábrany jsou vyrobeny z plastu.

Aby byla ochrana ptactva co nejúčinnější, spojili jsme se s odborníky z Českého svazu ochránců přírody. Na základě jejich doporučení jsme v minulých letech instalovali ochranné prostředky na jimi vytipovaná stávající elektrická vedení.

V současné době se Skupina ČEZ chce zaměřit na tzv. Ptačí oblasti, které patří do evropské soustavy chráněných krajinných oblastí Natura 2000. Záměrem Skupiny ČEZ je osadit v nejbližších letech všechna vedení vysokého napětí v těchto oblastech.

Skupina ČEZ pomáhá zvířatům v nouzi.

Skupina ČEZ kromě podpory podobných záchranných stanicí na ochranu živočichů a přírody investuje nemalé částky na zabezpečení vlastních elektrických vedení proti úrazům ptactva. Společnost ČEZ Distribuce investuje ve východních Čechách do ochran elektrického vedení několik milionů korun. Na celém zásobovacím území Skupiny ČEZ půjde v uvedeném časovém horizontu o částku více než 100 milionů korun.

Do roku 2013 Skupina ČEZ osadí ochrannými prvky svá vedení vysokého napětí především exponovaných částech ptačích oblastí soustavy NATURA 2000 a v některých dalších územích doporučených ornitology.

Šárka Beránková, mluvčí Skupiny ČEZ pro východní Čechy