Samozřejmě, že si každý může žalobu sepsat sám a sám si ji k soudu podat. Ostatně to není ani neobvyklé, ale dlužno upozornit, že žaloba nebo jinými slovy řečeno návrh na zahájení řízení je úkonem vůči soudu a jako takový musí obsahovat stanovené náležitosti, jimiž jsou označení soudu, uvedení jména, příjmení a bydliště účastníků (míněno žalobce i žalovaného) popř. jejich zástupců (v případě právnické osoby se uvede její obchodní firma nebo název a sídlo), vylíčení rozhodujících skutečností, označení důkazů, jichž se žalobce dovolává. Z žaloby musí být patrno, čeho se žalobce domáhá, tedy jak chce, aby soud rozhodnul. Dále musí být žaloba podepsána a opatřena datem. Pokud jde o obchodní věc, pak je nutno u podnikatele uvést i jeho tzv. IČ. Žaloba musí být podána v tolika stejnopisech, kolik je účastníků, plus jeden navíc pro soud.

K žalobě nutno připojit listinné důkazy, které má žalobce k dispozici. Na okraj jen poznamenám, že je také možné poslat na soud žalobu třeba faxem; takovou žalobu je pak nutné do tří dnů doplnit originálem. Pokud žaloba neobsahuje všechny stanovené náležitosti nebo je třeba nesrozumitelná či neurčitá, vyzve soud k provedení opravy či doplnění, a pokud toto nebude provedeno, bude žaloba odmítnuta.

MILAN BŘEŇ, právník Svitavy