Odpověď v krátkosti zní: Ano, je tu zákonem daná lhůta tří let. Počátek této lhůty se odvíjí ode dne právní moci rozsudku o rozvodu manželství. V této lhůtě je možné, aby bývalí manželé buď uzavřeli dohodu o vypořádání zaniklého společného jmění manželů (SJM), tedy jednoduše řečeno majetku nabytého za manželství, nebo podali k soudu žalobu na vypořádání SJM. Pokud neučiní ani jedno z toho, pak se uplynutím oné tříleté lhůty uplatní fikce vypořádání, která vlastně znamená, že všechny nemovitosti, movité věci i ostatní majetková práva vč. pohledávek i závazků se stávají podílovým spoluvlastnictvím bývalých manželů. Jejich podíly jsou stejné. Určitý odlišný režim platí u movitých věcí užívaných jen jedním z bývalých manželů pro svoji potřebu či potřeby své rodiny – takové věci by se pak staly jen jeho výlučným majetkem. Musím také zmínit, že v případě nemovitostí nestačí jen do konce tříleté lhůty uzavřít písemnou dohodu, ale tuto dohodu je nutné také před koncem oné lhůty tzv. podat na katastr nemovitostí.

Milan Břeň, advokát Svitavy