V souvislosti s chystanou novelou zákona č. 235/2004 Sb. v pl. znění, o dani z přidané hodnoty, která by měla nabýt účinnosti od 1. ledna 2015, se může lehce stát, že zájemce o koupi parcely určené pro výstavbu rodinného domu připlatí 21% navíc jako DPH. Předmětná novela přesněji vymezuje, co v případě dodání pozemku DPH podléhá a co nikoli. Aby bylo dodání pozemku (rozumějme prodej) osvobozeno od DPH, pak musí takový pozemek v okamžiku prodeje současně splňovat dvě podmínky (a) nesmí tvořit funkční celek s již existující stavbou pevně spojenou se zemí pevným základem (typicky jde o pozemek, na kterém již stojí dům a tento pozemek slouží provozu domu a k plnění funkce domu – tzv. zastavěný pozemek) a (b) nesmí se jednat o stavební pozemek, jak je novelou definován. V případě prodeje pozemků v lokalitě Bezručova v Poličce se bude jednat o případ uvedený pod písmenem (b). Stavební pozemek, tedy pozemek podléhající DPH v případě jeho prodeje, je pozemkem, na kterém jsou např. provedeny přípravné práce k výstavbě stavby samotné nebo v jehož okolí již jsou provedeny stavební práce za účelem výstavby konkrétní stavby, ovšem za takový pozemek se považuje též pozemek, který už byl předmětem správních úkonů za účelem zhotovení takové stavby (může jít např. o návrh na změnu územního plánu) anebo pozemek, na kterém lze podle stavebního povolení nebo podle udělení souhlasu s provedením ohlášené stavby podle z.č. 185/2006 Sb. v pl. znění, stavební zákon zhotovit stavbu spojenou se zemí pevným základem. Obdoba tohoto již v § 56 zákona je, ale při schválení novely dojde k tomu, že se okruh případů, kdy prodej pozemku bude podléhat DPH, rozšíří – tedy dojde ke zvýšení ceny pozemků pro výstavbu rodinných domů a tedy zájemci o koupi pozemků budou muset zaplatit o 21 % více, než s čím počítají.

JUDr. MILAN BŘEŇ, advokát, Svitavy, Polička

Zeptali jsme se za vás

V příštím roce by se mělo zvednout DPH a měly by tedy vzrůst i ceny pozemků pro výstavbu domů. Jak to bude s cenami v lokalitě Bezručova, pokud město nestihne do konce roku pozemky prodat? Znamenalo by to, že lidé, kteří si pozemky koupí až příští rok, budou oproti těm, kteří si je koupí letos, znevýhodnění?

Město Polička o tomto problému samozřejmě ví. Sledujeme vývoj, sbíráme informace, konzultujeme s daňovým poradcem dopady na město a na stavebníky, snažíme se připravit na variantu zvýšení DPH.

Město Polička nachystalo ve velmi krátké době lokalitu pro bydlení pro 46 domků a 4 bytové domy. V současné době probíhají práce na projektové dokumentaci a chystáme urychlenou soutěž na dodavatele výstavby technické infrastruktury. Po vysoutěžení dodavatelské firmy, která nabídne nejlepší cenové podmínky, bude známá i cena, která umožní dopočítat prodejní cenu jednoho metru čtverečního zasíťované parcely. To znamená, že pozemky v lokalitě Bezručova nejsou zatím v prodeji, neboť není ještě známa kupní cena, která bude stanovena právě na základě kalkulace nákladů na výstavbu technické infrastruktury po vysoutěžení dodavatelské firmy, která nabídne nejlepší cenové podmínky.

Rádi bychom vše uskutečnili na přelomu listopadu a prosince právě z důvodu, abychom minimalizovali možné dopady změny DPH. Nevylučujeme proto prodej pozemků ještě před koncem roku a zaplacením co nejvyšší zálohy na kupní cenu ještě v roce 2014 („Osvobozeno od daně je dodání pozemku, na kterém není zřízena stavba pevně spojená se zemí – louka, pole" – bližší informace na www.pouctuje.cz). Chceme tímto minimalizovat možné dopady na zájemce o pozemky.

A zde odborné vyjádření z oblasti finanční: V příštím roce se žádné DPH zvedat nebude. Podle zákona platí, že při prodeji stavebního pozemku bude odvedena daň v základní sazbě DPH. To platí letos a platit bude i příští rok. Nic nového. Připravovanou novelou zákona o DPH se upřesňuje definice stavebního pozemku. Tím se nově bude stávat i ten pozemek, v jehož okolí bude provedena stavba (např. kanalizace), která souvisí s vybudováním stavby na prodávaném pozemku.

To znamená, že pokud město na svém pozemku vybuduje infrastrukturu, tak by prodej sousedního pozemku byl zdaněn. Na druhé straně by se některé náklady, vstupující do kalkulace ceny prodávaných pozemků, měly snížit o odpočet DPH.

Celá problematika ohledně prodeje pozemků a DPH se stále řeší a je konzultována s daňovým poradcem. Jelikož nejsou ještě známé všechny položky kalkulace, není možní teď říct cenu pozemku. Novela zákona o DPH pro stavební pozemky nebyla zatím schválena.

NADĚŽDA ŠAUEROVÁ, mluvčí Poličky