JUDr. Milan Břeň

Mezi práva ale i povinnosti zaměstnavatele v oblasti pracovněprávní patří rovněž právo a povinnost kontrolovat výkon pracovní činnosti svých zaměstnanců a dodržování stanovených pravidel. Z právní úpravy plyne také právo zaměstnavatele provést opatření k zabezpečení svého majetku, včetně práva kontrolovat jejich dodržování ze strany zaměstnanců ale i třetích osob. Je ovšem nutné volit jen takové prostředky, které nebudou zbytečně obtěžující a budou současně vhodné. K těmto prostředkům kontroly patří i provoz kamerových systémů. Zásadně nutno rozlišit dvě situace, a to když je provozován kamerový systém bez pořizování záznamů (tzv. „on-line" bez následného uchování a zpracování) nebo se záznamovým zařízením. Při provozu tzv. on-line kamerového systému by měly být splněny tyto podmínky: (a) předem jeho zavedení projednat s odborovou organizací (působí-li u zaměstnavatele), včetně důvodů zavedení, (b) vydat vnitřní předpis definující účel zavedení, umístění kamer s uvedením doby, v níž bude funkční, též okruh osob, které záběry z kamery budou sledovat a za jakým účelem a v tomto případě i informaci, že pořízené záznamy se neuchovávají, (c) seznámit všechny zaměstnance s tímto vnitřním předpisem (nejlépe proti jejich podpisu) a (d) a viditelně umístit informační cedule na místech kamerou sledovaných. Stranou ponechávám otázky ve vztahu k Úřadu pro ochranu osobních údajů. Z toho tedy plyne, že zaměstnanci o instalaci kamerového systému musí být předem informováni, ale jejich souhlasu nebude třeba.

MILAN BŘEŇ, advokát ze Svitav