Pokud bylo manželství uzavřeno po 1. lednu 2014, platí, že součástí společného jmění manželů  jsou dluhy převzaté za trvání manželství (s určitými v zákoně vyjmenovanými výjimkami). Jedná se jen o dluhy soukromoprávní. Do společného jmění manželů tak nepatří závazky veřejnoprávní ani ty vzniklé z porušení právní povinnosti. Z uvedeného vyplývá, že dluhy manžela převzaté jím před uzavřením manželství nejsou součástí společného jmění manželů. Nicméně mám zato, že v případě, kdy by po 1. lednu 2014 byla prováděna exekuce k vymožení dluhu vzniklého manželovi před uzavřením manželství, lze ji vést i na majetek patřící do společného jmění manželů. Za majetek patřící do společného jmění manželů se pak považuje i majetek, který netvoří součást společného jmění manželů proto, že toto společného jmění manželů bylo zrušeno nebo byl zúžen jeho stávající rozsah rozhodnutím soudu či smlouvou, nebo že byl ujednán režim oddělených jmění, anebo že byl smlouvou vyhrazen vznik společného jmění manželů až ke dni zániku manželství.

JUDr. MILAN BŘEŇ, advokát, Svitavy, Polička