Postavení prokuristy a prokuru samotnou upravuje obchodní zákoník. Prokura vlastně znamená jakousi zvláštní plnou moc, kterou uděluje podnikatel (nemusí jít jen o společnost) prokuristovi ke všem právním úkonům, k nimž dochází při provozu podniku, i když se k nim jinak vyžaduje zvláštní plná moc.

Prokurista ovšem nesmí zcizovat (převádět) nemovitosti a zatěžovat je (např. věcným břemenem nebo zástavním právem), ledaže by i k tomuto byl výslovně zmocněn. Zákon dále stanoví, že prokuru lze udělit jen fyzické osobě. Osoba prokuristy musí být zapsána v obchodním rejstříku, neboť udělení prokury je účinné teprve od zápisu do obchodního rejstříku. Podnikatel nemusí mít prokuristu jen jediného, ale může jich být více. V takovém případě platí, že byla-li prokura udělena více osobám, musí být určeno, zda každý prokurista může jednat samostatně, popřípadě kolik prokuristů musí jednat společně. Ještě doplním, že prokura nezaniká smrtí podnikatele, pokud ovšem nestanovil, že má trvat pouze za jeho života.

MILAN BŘEŇ, advokát Svitavy