Úrok z prodlení i smluvní pokuta jsou svým způsobem sankce za porušení závazku, zde za porušení povinnosti včas a řádně vrátit půjčku. Pokud tedy nastane prodlení se splácením peněžitého dluhu, může věřitel požadovat zaplacení úroku z prodlení v dohodnuté výši. Pakliže jeho výše není stranami dohodnuta, použije se sazba úroků z prodlení stanovená nařízením vlády, tedy výše úroku z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou pro první den kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o osm procentních bodů. Smluvní pokuta pak plní funkci tzv. paušalizované náhrady škody a skutečně může být ujednána i vedle úroků z prodlení. Platí, že věřitel může smluvní pokutu požadovat bez ohledu na to, zda mu porušením povinnosti, jejíž splnění je zajištěno smluvní pokutou, vůbec vznikla škoda.

JUDr. MILAN BŘEŇ, advokát, Svitavy, Polička