Darování domu proběhlo na základě darovací smlouvy, tedy dvoustranného právního jednání. To znamená, že jednostranné zrušení musí mít vždy svůj důvod a nepostačí jen to, že si to dárce později rozmyslí. Ovšem důležité je vědět, co dárce vede k tomu, že chce dar vrátit. Občanský zákoník v současném znění obsahuje dva důvody pro odvolání daru, a to odvolání pro nevděk a nově odvolání pro nouzi. Pokud tedy dárce upadl do takové nouze, že nemá ani na svoji nutnou výživu nebo na výživu osoby, které je povinován výživou (typicky nezletilé dítě), pak platí pravidlo, že dárce může požadovat po obdarovaném, aby mu dar vrátil zpět anebo mu zaplatil obvyklou cenu daru. V druhém případě lze požadovat vrácení daru resp. vyplacení obvyklé ceny daru, pokud obdarovaný dárci ublížil úmyslně anebo z hrubé nedbalosti tak, že tím zjevně porušil dobré mravy – pro tento druhý případ jsou stanoveny lhůty, ve kterých lze právo na odvolání daru uplatnit.

JUDr. MILAN BŘEŇ, advokát, Svitavy, Polička