Podle platného občanského zákoníku platí, že rodič má povinnost i právo pečovat o jmění dítěte a jako řádný hospodář ho spravovat. S penězi, u kterých lze uvažovat, že nebudou třeba k placení nákladů spojených s majetkem dítěte, musí nakládat bezpečně. Pokud rodič povinnost řádné péče o jmění dítěte poruší, nahradí takto způsobenou škodu dítěti. Základní ochranou dítěte je to, že k právnímu jednání ohledně majetku dítěte potřebuje rodič souhlas soudu, ledaže se jedná o běžné záležitosti. Pokud byl souhlas soudu třeba, a nebyl udělen, pak se k takovému právnímu jednání rodiče nepřihlíží. Poté, co dítě nabude plné svéprávnosti (typicky zletilosti), rodiče mu jmění musí předat a předají mu i vyúčtování ze správy jeho jmění; vyúčtování není třeba, když ho dítě nepožaduje. Za určitých podmínek ale rodič může příjmy (zisk) z majetku dítěte použít nejen pro úhradu nákladů spojených se správou takového majetku ale i pro výživu dítěte a případně i pro výživu svou či nezletilého sourozence dítěte. Zde se ale jedná jen o zisk z majetku dítěte a ne o spotřebování samotné majetkové podstaty.

JUDr. MILAN BŘEŇ, advokát, Svitavy, Polička