V odpovědi na dotaz lze uvést, že první kroky musí směřovat na příslušný stavební úřad, kde tuto skutečnost oznámíte. Stavební úřad pak z moci úřední nařídí odstranění takové stavby, neboť jde o stavbu provedenou bez rozhodnutí nebo opatření stavebního úřadu vyžadovaného tímto zákonem.

Nicméně takovou stavbu stavební úřad může tzv. dodatečně povolit, pokud stavebník nebo její vlastník požádá o její dodatečné povolení a předloží podklady ve stejném rozsahu jako k žádosti o stavební povolení. V takovém případě stavební úřad přeruší řízení o odstranění stavby a vede řízení o podané žádosti. Bude-li stavba dodatečně povolena, řízení o odstranění stavby se zastaví. Ovšem stavbu lze dodatečně povolit, jen pokud stavebník nebo její vlastník prokáže, že není umístěna v rozporu se záměry územního plánován. Není provedena na pozemku, kde to zvláštní právní předpis zakazuje nebo omezuje, a není v rozporu s obecnými požadavky na výstavbu nebo s veřejným zájmem chráněným zvláštním právním předpisem. Ještě doplním, že pokud bude předmětem dodatečného povolení stavba již dokončená, může v takovém dodatečném povolení stavební úřad vyjádřit již i souhlas s jejím užíváním. Závěrem ale doplním, že stavebníka patrně nemine pokuta za přestupek proti stavebnímu zákonu, tedy za to, že stavěl tzv. načerno.

MILAN BŘEŇ, advokát Svitavy