Jaké jsou hlavní priority pro právě započaté volební období. Změnily se oproti předchozím čtyřem letům, kdy jste byl starosta?

Řada priorit je dlouhodobých a pracovali jsme na nich již v předchozím volebním období. Jedná se zejména o projekty, které mají velmi složitou přípravu, ať už z důvodu vypořádání majetkových poměrů pozemků nebo poctivé zpracování a vyřízení projektové dokumentace. Také jsou finančně náročné a je potřeba se na ně připravit.

Hlavními akcemi jsou výstavba cyklostezky mezi Jevíčkem a Velkými Opatovicemi, kde úzce spolupracujeme s městem Velké Opatovice na sladění ideálních technických parametrů stezky a vypořádání majetkových poměrů pozemků. Cílem je zvýšení bezpečnosti chodců a cyklistů, kterých se po frekventované silnici pohybuje velké množství.

Velmi žhavou prioritou je rekonstrukce kina Astra, o které se hovoří již téměř deset let a stav budovy se tak blíží havarijnímu. Projekt je finančně náročný, představuje investici zhruba 32 milionů, ale považuji ho za velmi důležitý pro fungování místní spolkové činnosti, která je u nás velmi rozvinutá, a podporu kultury. Rekonstrukcí by se ze současného kinosálu měl stát multifunkční sál s možností úpravy hlediště pro taneční úpravu, ale také šikmou tribunu pro dobrý výhled na divadla, koncerty nebo kino.

Vzhledem k dlouhodobému nedostatku bytů a stavebních pozemků se chceme také zaměřit na vybudování nové lokality pro výstavbu rodinných domů a v oblasti bytové situace mimo jiné vytvářet vhodné podmínky pro soukromé investory, nabídnout vhodné pozemky pro developerskou výstavbu.

Máte za sebou půl rok fungování koalice. Daří se nacházet shodu na směřování města v příštích letech? Existují třecí plochy, kde nejste úplně zajedno?

Zastupitelé se obměnili minimálně, z 15 se vyměnili pouze tři, takže v podstatě navazujeme na rozpracované úkoly a záměry, což považuji ze velmi dobré a systémové. Není nic horšího, než když se vymění zastupitelstvo a dělá tlustou čáru za vším, co bylo rozpracováno jejich předchůdci. V zastupitelstvu se víceméně shodujeme na zásadních věcech a v novém volebním období nemohu jednoznačně říct, kdo je opozice a kdo koalice. Cítím mezi zastupiteli jednoznačnou prioritu v podpoře aktivit pro dobro města, jeho občany a organizace. Nehraje zde hlavní roli politická příslušnost jednotlivých zastupitelů, a tak by to v politice mělo být všude. Třecích ploch je minimum.

Jaké jsou silné a slabé stránky města a jak mohou do budoucna ovlivnit život obyvatel Jevíčka?

Za slabou stránku považuji oblast dopravy. Nejenom z pohledu dopravní obslužnosti, ta se za poslední roky podstatně zlepšila díky vyladění vazeb na vlaková spojení do Svitav, ale stále se často setkáváme s připomínkami občanů k dopravní obslužnosti regionu. Ale hlavní slabina je v absenci obchvatu města, kdy hlavní dopravní tah včetně nákladní dopravy prochází centrem města, což působí čím dál častější problémy v dopravě, bezpečnosti, a také otřesy při průjezdu těžké dopravy. Za slabou stránku považuji nedostatek vody v krajině. Cítím nutnost věnovat se více aktivitám pro vznik záchytných vodních prvků v krajině.

Silné stránky jsou jednoznačně dobrá občanská vybavenost. Máme ve městě kvalitní a pestré školství od mateřské školy, přes základní, praktickou základní školu, základní uměleckou a také gymnázium. Zdravotnictví opět velmi kvalitní, od praktických lékařů, přes chirurgickou ambulanci, odborný léčebný ústav a v oblasti sociálních služeb funkční pečovatelská služba. Také zaměstnanost se za poslední roky velmi zlepšila díky fungování místních podniků. Všeobecně Jevíčko považuji za vhodné místo pro život, a také z pohledu atraktivní historie města včetně řady kulturních památek. Rovněž fungující volnočasové aktivity díky rozvinutému spolkovému životu považuji za velmi silnou stránku.

Co považujete za největší výzvu pro aktuální volební období?

Osobně považuji za největší výzvu právě rekonstrukci kina, která by mi nejen jako starostovi, ale také aktivnímu hudebníkovi udělala velkou radost. Dokáži velmi docenit důležitost vhodného kulturního prostředí pro komunitní život občanů, organizací a spolků.

Která oblast investic by měla dostat přednost? Je to budování a udržování infrastruktury nebo služeb?

Prioritní je infrastruktura, bez které to nejde. Další oblasti jsou rovněž velmi důležité, ale dají se úspěšně realizovat v dobrých infrastrukturních podmínkách. Je však velmi důležité udržovat rovnováhu mezi investiční činností a podporou služeb, sportu a kultury.

Nové politické subjekty v komunální politice usilují o posílení transparentnosti. Je větší otevřenost ve prospěch občanů? Plánujete v příštích letech nějaké změny?

Jevíčská radnice byla vždy transparentní. Usnesení rady a zastupitelstva zveřejňujeme na webu města a v Jevíčském zpravodaji, který je rovněž jako nezávislé tiskové médium otevřen ze zákona všem zastupitelům a samozřejmě do určité míry i veřejnosti. Do určité míry uvádím proto, neboť redakční rada zpravodaje nese odpovědnost za zveřejněné zprávy a sdělení, a proto musí bedlivě sledovat pravidla korektnosti příspěvků z pohledu dobrých mravů, serióznosti a osobních invektiv některých autorů článků, s čímž se také občas setkáváme a není rozhodně naším cílem vytvářet ve zpravodaji prostor pro vyřizování osobních problémů.

Za transparentní považuji především to, aby se mohl kdykoliv a kdokoliv přesvědčit o tom, že dané rozhodnutí radnice proběhlo spravedlivě a korektně. Na tuto věc má na základě zákona o svobodném přístupů k informacím právo každý občan. Nepovažuji za podstatné nahrávání veřejných jednání zastupitelstva, ale považuji za podstatné to, abychom korektně plnili svěřený úkol ve prospěch města a jeho občanů, k čemuž se každý zastupitel při složení slibu zavazuje. V následujícím období nechystáme žádné zásadní změny.

Máte nějakou vizi pro budoucnost, která by podle vás městu prospěla, ale v horizontu aktuálního volebního období nejsou podmínky pro její realizaci?

Jednou z těchto vizí je obchvat města, který by velmi pomohl v oblasti snížení dopravní zátěže centra města a bezpečnosti. Ovšem víme, že náklady na realizaci obchvatu jsou pro město nereálné. Další vizí, kterou bych rád viděl jako splněnou, je fungující sportovní areál Žlíbka včetně prvorepublikové plovárny, o jejímž převodu na město nyní jednáme s organizací Sokol. Součástí této širší vize je také vytvoření jednoho společného sportovního areálu pro všechny druhy sportu ve městě (tenis, fotbal, hasiči, basketbal). Dnešní fotbalový areál se nachází u vlakového nádraží, což je necelý kilometr za městem a to má negativní dopad pro žáčky fotbalové přípravky, ale i návštěvníky fotbalových utkání , kteří musí absolvovat dlouhou pěší cestu po frekventované komunikaci, která k fotbalovému areálu vede. Věřím, že i na tyto vize dojde a přál bych si, aby to bylo co nejdříve.

Chtěl byste pokračovat jako starosta i příští čtyři roky?

Tato otázka je zatím otevřená. Mám ve zvyku dělat každou práci zodpovědně a na plný plyn, proto si nejsem jistý, zda osm let není dostatečná doba na „předání opratí čerstvému koni“, ale na tuto otázku je myslím ještě brzy. Každopádně musím říci, že mě práce starosty velmi baví a naplňuje.

Dušan Pávek
V loňském roce, kdy oslavil čtyřicáté narozeniny, Dušan Pávek úspěšně obhájil funkci starosty města. Zastupitelem a radním je už třináct let. Původní profesí je učitelem dechových nástrojů. V roce 1997 absolvoval jevíčské gymnázium a následně pokračoval ve studiu hry na trombon na brněnské konzervatoři. Od roku 1999 vyučoval na jevíčské Základní umělecké škole. V roce 2003 se stal jejím ředitelem. Starosta je i nadále aktivní hudebník v několika kapelách a souborech (Etien Band, Jevíčský big band, Malohanačka). Dušan Pávek je členem KDU-ČSL, v březnu letošního se stal předsedou svitavské okresní organizace. V Jevíčku žije od narození. Společně s manželkou vychovávají dvě děti. Rád se rozhoduje v klidu a v práci vždy upřednostňuje vzájemnou dohodu před konfliktním jednáním.