„Mikrobiologické znečištění vrtu V-6 nebylo zjištěno. Z mikrobiologického hlediska podzemní voda z vrtu V-6 zcela vyhovuje. Ve vrtu V-7 bylo zjištěno mírné mikrobiologické znečištěné obecného původu a jen sporadicky byly zaznamenány stopy znečištění fekálního původu. Mikrobiálně mírně znečištěná bývá především mělká podzemní voda, což souvisí s vodou v povrchových tocích,“ vysvětluje ve zprávě Miroslav Komberec z Vodních zdrojů Chrudim.

Zkoušky prokázaly mikrobiální znečištění povrchové vody v Bílém potoce i jeho přítoku od průmyslové zóny. Nyní bude následovat třetí etapa monitoringu zaměřená na kvalitu povrchových vod v severní oblasti města.