Sami sobě slibujeme, že letos už určitě… A pak před sebou valíme více či méně reálné závazky. Možná by ale stálo za to otočit se, rekapitulovat, co se nám povedlo a co jsme zvládli.

Malé děti nějaká předsevzetí a závazky moc netrápí. Spíše je zajímá, jestli věž, kterou několik hodin stavěly, nespadne a jestli se nám líbí. Navíc dokáží to, co my už jsme dávno zapomněli. Umějí svá přání a sny přizpůsobit realitě. Vůbec jim nevadí, že začínají kreslit maminku a najednou je na obrázku velký medvěd. Radují se ze všeho, co se jim povedlo. Kéž bychom něco takového dokázali i my dospělí.
Podzim utkaný pavoučky, zima zasněžená anděly, jaro vyšívané vůní, léto vyzpívané slavíkem a hlavně po celý rok mysl prozářená sluncem. Stejně rychle jako jste přečetli předchozí větu, ubíhá čas nám i našim dětem po celý školní rok v mateřské škole. Celý kolektiv školky se neustále snaží dětem chvíle prožité v naší školičce zpříjemnit, zpestřit, obohatit.

Po letních prázdninových měsících se děti vracely do školy, jejíž některé prostory dostaly nový kabát – nově opravené sociální zařízení, vymalování, dovybavení šaten a umýváren novými skříňkami. Chtěli bychom poděkovat našemu zřizovateli Městskému úřadu Svitavy za to, že jej nenechává, co se týče dětí, nic chladným a lhostejným.

Na počátku školního roku měly paní učitelky připravený nově propracovaný Školní vzdělávací program Barevný světkolem nás, o který se opírá výchovně vzdělávací proces v naší školce. Společně s rodinou se snažíme chránit a podporovat tělesný, duševní, rozumový, citový a mravní vývoj dětí a vést je k přijetí takového životního stylu, který by byl základem zdravého a hodnotného života. Děti tak mimo jiné po celý rok pečují o zdravou výživu a své tělo. Pěstují si kladné postoje k péči o přírodu a životní prostředí. Vytvářejí si široké povědomí o zvířecích potřebách a o naší odpovědnosti směřující k péči o zvířata. Přiměřenou formou se seznamují a přibližují si různá nebezpečí, která jim hrozí v současném světě, např. kouření, alkohol, drogy, šikana.

Spolupracujeme se Speciální základní školou ve Svitavách, kde si naše děti při vzájemných setkáních uvědomují, že máme kolem sebe i nemocné, postižené lidi, kterým, v případě potřeby, pomáháme. Poznávají i děti jiné barvy pleti. Jejich odlišnost by obecně neměla být chápána jako možný zdroj konfliktu, ale jako příležitost k vlastnímu obohacení. Multikulturní výchovou v předškolním věku umožňujeme rozvíjet poznávání a přijímání různorodosti jako pozitivního jevu a vnímat rozdíly mezi lidmi z různých kultur jako přirozenost.
Radostné chvíle děti prožívají také při společných hrátkách s kamarády z kojeneckého ústavu. Více tak dokáží ocenit každodenní pohlazení mamky a taťky, což našim kamarádům vždy dopřáno není.

Na návštěvy se vypravujeme i do základních škol ve Svitavách, aby si naši budoucí školáčci dokázali představit, co je čeká a nemine.
Svých schopností využívají učitelky také při rozvoji talentu dětí ve výtvarném kroužku Barevná pastelka a hudebně pohybovým kroužku spojeném se zdravím pískáním na flétničky Hlásek. Ve spolupráci s domem dětí a mládeže probíhá výuka angličtiny pro předškolní děti. Navštěvujeme také krytý plavecký bazén. O šikovnosti našich dětí se můžete přesvědčit v papírnictví na náměstí, kde jejich výrobky za výlohou vystavujeme.

V rámci prohloubení spolupráce s rodinou vznikl při naší škole Klub rodičů. Rodiče tak mohou více zasahovat do dění školy, vznášet své požadavky, názory, připomínky k chodu a zaměstnancům. K tomuto účelu byly na každém z pavilonů nainstalovány schránky důvěry. Naše školka navazuje na výchovu dítěte v rodině a v součinnosti s ní zajišťuje rozvíjení dětských schopností a dovedností tak, aby byla respektována dětská individualita. Dítě musí být rovnocenným partnerem dospělého se všemi právy a povinnostmi, svobodou a důvěrou.
Klub rodičů nám pomáhá také financovat různé akce, výlety, nákup dárků na Vánoce, vybavení školní zahrady apod. Rodičům moc DĚKUJEME za vstřícnost!

Závěr roku 2009 byl plodný na různé akce. Navštívil nás minicirkus, kde se dětem předvedl artista, žonglér, kouzelník, ale také živá opička. Vánočně vyzdobené výlohy obchůdků nás nenechávaly v klidu, připomínaly nám příchod čerta a Mikuláše, jehož roli, jako již každoročně, zvládli na výbornou pan Cvrkal a Pohanka z Hradce nad Svitavou. Roztřesenými hlásky děti statečně „bojovaly“ zpěvem a recitací o mikulášské balíčky. Na své si přišli také kamarádi z kojeneckého ústavu.

Vůně perníčků, linoucí se z naší školní kuchyně, nám připomínaly, že se blíží vánoční tvořivé dílny, kde jsme si společně s rodiči zpříjemnili jedno odpoledne vyráběním svícnů, přáníček, zdobením perníčků.

Aby Vánoce nebyly pro naše rodiče jen znamením neklidu a zmatků, připravili jsme pro ně na úrovni jednotlivých oddělení malá vánoční zastavení. Ve slavnostně nazdobených třídách, provoněných pečeným cukrovím nejen našich šikulek kuchařinek, ale i maminek, jsme se zaposlouchali do vánočních koled v podání dětí a měli možnost si připomenout, co vše se už od začátku školního roku naučily. Odměnou jim byl nazdobený vánoční stromeček, jehož větve skrývaly spoustu dárků.

Po chvílích odpočinku stojíme na prahu nového roku 2010 opět s plnou náručí elánu, plánů a činností.

Milí spoluobčané, milé kolegyně z ostatních mateřských, ale i základních škol, vy všichni, kdo s námi jakýmkoli způsobem spolupracujete, přejeme vám, abyste si dokázali uvědomit, co všechno se vám podařilo, a aby vaším „hnacím motorem“ byly právě drobné i větší úspěchy. Naučte se radovat z každodenních maličkostí, užívejte si svá malá štěstíčka každou chvilku, vždyť jsme tady jen na krátké návštěvě. Právě proto, že je krátká, měla by potěšit. Vztahy, doteky, pohlazení, zážitky, prožitky, pocit sounáležitosti, je něco, co vám nikdy nikdo nevezme na rozdíl od věcí materiální povahy.

Kdybyste přece jen někdy měli pocit, že prohráváte na všech frontách, věřte, že v pravou chvíli přijde zázrak. Ochranná andělská křídla existují! Přejeme vám, abyste ve svém životě nepřestávali potkávat onen kousek nebe, který dokáže náš život čas od času tak zázračně proměnit.

Petra Zubčenková, ředitelka Mateřské školy Milady Horákové ve Svitavách