Nová výrobní a skladovací hala vyroste v sousedství stávajícího závodu. Smlouvu o prodeji pozemku podepsali zástupci firmy s vedením města minulý týden. „Jednání mezi Rehau a městem začaly ještě v minulém volebním období podpisem smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy,“ rekapituluje místostarosta Miroslav Šafář.

Podmínkou pro vznik nové, pětihektarové průmyslové zóny byla změna územního plánu, úprava návrhu trasy obchvatu silnice II/372 a majetkoprávní vypořádání úzkého pruhu pozemků mezi stávajícím areálem a budoucí průmyslovou zónou. „Po té, co bylo v září 2013 území krajským úřadem vyhlášeno jako zóna záplavového území, bylo nutné přistoupit k řešení budoucí výstavby z hlediska jejího vlivu na povodňovou situaci v lokalitě i vůči okolní zástavbě,“ přibližuje Miroslav Šafář.

Návrhy protipovodňových opatření město intenzívně řeší už dva roky. „Požadavkem vodoprávního úřadu bylo navrhnout možnosti technického řešení pro odvod záplavových vod a ochranu okolních nemovitostí,“ vysvětluje místostarosta Šafář. „Město objednalo 2D model záplavového území. Na základě tohoto modelu měla být navržena nejvhodnější varianta ochrany před stoletou povodní. Jako nejvhodnější verze odvodu záplavových vod bylo navrženo odvodňovací koryto středem budoucího areálu s vyústěním do biocentra,“ říká.

Stavět by se mělo začít už za měsíc a hotovo by mohlo být za rok. Kromě výrobní haly je nutné na pozemku vybudovat zmíněná protipovodňová opatření. „Opatřeními chráníme nejen průmyslovou zónu, ale také přiléhající obytnou zástavbu,“ dodává Šafář. „V rámci přípravy území bude nutné také přeložit stávající vrchní vedení VN 22 kV do podzemního kabelového vedení a trasu stávající kanalizace v délce zhruba 120 metrů před areálem,“ upřesňuje.

Ve výběrovém řízení na zhotovitele protipovodňových opatření byla vybrána firma Reistav CZ. Vysoutěžená cena je 5,3 milionů korun. Radnice podle místostarosty podala na opatření pro rozvoj průmyslové zóny a zaměstnanosti žádost o dotaci z rozpočtu Pardubického kraje v rámci programu Podpora realizace rozvojových projektů v problémových mikroregionech.

„Vstřícná cena za převod pozemků, která byla dojednána již v roce 2011, je vkladem města ve prospěch budoucí zaměstnanosti a s tím spojeného možného nárůstu počtu obyvatel ve městě,“ uzavírá místostarosta Miroslav Šafář. Region Jevíčska je podle Strategie regionálního rozvoje ČR 2014-2020 ministerstva pro místní rozvoj zařazen do kategorie hospodářsky problémových regionů.

Firma plánuje, že v novém provozu ročně vyrobí až milion kusů dílů. Rozšíření výroby by nemělo mít větší zatěžující vliv na životní prostředí.