Město připravuje revoluční změnu v nakládání s odpady. Lidé, kteří se do nového systému zapojí, mohou ročně ušetřit řádově až stovky korun. Bude záležet na tom, jak úspěšně budou třídit odpad. Systém by měl současně přinést finanční úspory i městu.

„Jde o zavedení evidence nádob a nastavení motivačních kritérii pro efektivní třídění odpadů. Zavedení systému by mělo vést, a jsme přesvědčení, že i povede, k výraznému zlepšení vytřídění složek komunálního odpadu ve městě," vysvětluje ředitelka technických služeb Moravské Třebové Gabriela Horčíková.

SNÍŽÍ POPLATEK
Kromě snížení poplatku za odpad, který je aktuálně pět set korun na rok, pro obyvatele, kteří se zapojí a budou více třídit, si vedení města od změny slibuje snížení odpadu určeného k odstranění skládkováním, navýšení odměny za separovaný odpad a splnění cílů ze závazné části plánu odpadového hospodářství kraje pro směsný komunální odpad.

„Od roku 2024 bude povinností obcí řešit nakládání a využití směsného komunálního odpadu, který nebude možno skládkovat," upřesňuje Gabriela Horčíková.

A jak konkrétně toho chce město dosáhnout? Sběrné nádoby, popelnice a pytle na tříděný odpad budou označeny čárovými kódy. Každému, kdo se do systému přihlásí, přidělí technické služby jedinečný čárový kód. Sběrné vozy a sběrné dvory budou vybaveny čtečkami těchto kódů.

Posádky svozových vozů budou při výsypu čárové kódy načítat a následně je nahrávat do centrální evidence poplatníků. Každý poplatník bude mít svůj virtuální odpadový účet na webových stránkách, který bude sloužit jako podklad pro výpočet roční částky za komunální odpad.

MONITORING ODPADU
„Obsah každé nádoby bude monitorován při každém výsypu. Sledovat budeme množství a druh odpadu v nádobách. Kromě stávajících kontejnerových stání bude zaveden rovněž pytlový svoz tříděného odpadu, plastů a papíru," objasňuje fungování zaváděného systému Gabriela Horčíková.

Hlavními sledovanými kritérii bude četnost výsypu nádob na odpad, míra jejich naplněnosti a míra separace odpadu. Jinými slovy, zda v nádobách nejsou jiné složky než komunální odpad. Podobné to bude u pytlového svozu. Zde se bude navíc sledovat čistota odpadu a naplněnost pytlů. Sto dvaceti litrový pytel na plast je, podle Gabriely Horčíkové, možné naplnit třemi až pěti kilogramy sešlapaných plastů.

UŠETŘÍ AŽ TISÍCOVKU
„Sleva bude vygenerována vždy za předchozí kalendářní rok a poskytnuta v roce následujícím. Výši slevy ovlivní počet odevzdaných vytříděných pytlů s plasty a papírem a ostatním odpadem," dodává. Podle ředitelky technických služeb budou lidé moci ušetřit v průměru až dvě stě korun na osobu ročně. „V případě čtyřčlenné domácnosti se tak může úspora pohybovat kolem tisíce korun," míní ředitelka Horčíková.

Celkové náklady na zavedení systému, které kromě čteček čárových kódů zahrnují rovněž pořízení speciálního softwaru, by, podle Horčíkové neměly překročit 500 tisíc korun.

Změny v nakládání s odpady schválila rada města v polovině prosince loňského roku. Nový systém by měl začít fungovat od března.
„Sázíme na pochopení a zapálení občanů zkusit nové přístupy v separaci odpadu. Jsme přesvědčeni, že lidé na plánované změny přistoupí a budou se na zavedení systému aktivně podílet," uzavírá Gabriela Horčíková.