„Chceme vychovávat odborníky podle současných požadavků moderní památkové péče. Důraz klademe na vědecký přístup, interdisciplinaritu a využívání moderních metod a metodických postupů při průzkumu a péči o hmotné kulturní dědictví,“ uvedl děkan Fakulty restaurování Univerzity Pardubice Radomír Slovik. Program nabídne výchovu nových specialistů pro instituce, které působí v oblasti památkové péče, ve výzkumu i ve vysokoškolském vzdělávání, jako jsou Národní památkový ústav, muzea, galerie, archivy, knihovny nebo vysoké školy. Půjde o čtyřletý obor a bude ho možné absolvovat v prezenční a kombinované formě. Doktorské vzdělání v oblasti konzervování a restaurování kulturního dědictví považuje za nejvyšší stupeň vzdělávání budoucích odborníků i mezinárodní organizace ENCoRE, která sdružuje evropské univerzity v této oblasti.

S Fakultou stavební ČVUT budou obě vysoké školy spolupracovat mezioborově v rámci jejího magisterského studijního programu Architektura a stavitelství, konkrétně specializace Ochrana a obnova památek, a také doktorského studijního programu Stavební obnova památek. „Studenti obou fakult budou mít možnost zapisovat si uznané odborné předměty i z jiného pracoviště a sbírat další odborné zkušenosti v souvisejících oborech,“ sdělil Mikuláš Hulec, vedoucí Katedry architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze.

Nové programy zaujmou hlavně absolventy oborů zaměřených na restaurování a konzervování hmotného kulturního dědictví i jiných příbuzných oborů magisterského studia technického, přírodovědného, uměleckého směru nebo směru humanitního se zaměřením na památkovou péči. Jeho absolventi budou schopni řešit problémy v rámci základního i aplikovaného výzkumu nebo konzervování.