„Pro zájemce otevřeme věž kostela na náměstí, kde je v mezipatře výstava o zaniklých kostelích ve Svitavách a okolí. Lidé budou moci vystoupat až do věže, odkud je krásný výhled na náměstí," sdělila ředitelka svitavského muzea Blanka Čuhelová. Římskokatolická farnost spolu s charitou připravila besedy, varhanní minikoncert. Lidé si budou moci vyzkoušet, jaké to je zvonit na opravdový zvon a další zajímavé akce.

Pas poutníka

K Noci kostelů ve Svitavách se přidává historicky nejvíce kostelů a kaplí. Lidé budou moci nahlédnout například také do opravené kapličky svaté Anny v Lánech. Podle Zlaty Čajanové ze svitavské charity novinkou letošního ročníku je to, že každý návštěvník dostane při vstupu do kostela Pas poutníka, do kterého bude během Noci kostelů, ale i po jejím skončení, sbírat razítka navštívených svatostánků svitavské farnosti. Na každého, kdo nasbírá otisky všech razítek, čeká malé překvapení.

K Noci kostelů se ve Svitavách připojuje i sborový dům Českobratrské církve evangelické, který připravil zajímavý program na podvečer i pro děti na farské zahradě. Nebude chybět dobrodružné putování za biblickým příběhem s hledáním indicií, vyprávění a společné zpívání.

K celostátní akci se přidá také Českomoravská Fatima v Koclířově. Podle pastorační asistentky Hany Frančákové si zájemci mohou po mši svaté v osmnáct hodin ve farním kostele prohlédnout kůr, věž, poustevnu a celý farní areál až do dvaadvaceti hodin. Bude tradičně otevřena cukrárna a Dvorní kavárna. Budou zde každou hodinu komentované prohlídky s výkladem historie a současnosti. Volně přístupná bude celá Fatima. Navíc se návštěvníci mohou těšit ve dvacet hodin na večerní koncert Noci kostelů.

Také v Litomyšli lidé navštíví všechny kostely. Přístupný bude kostel Povýšení svatého Kříže, hřbitovní kostel svaté Anny, kostel Rozeslání svatých Apoštolů, Nový kostel Církve bratrské, sborový dům Církve československé husitské a evangelický kostel. Ve všech je připravený zajímavý program. U Nového kostela se v osmnáct hodin rozhoří ohně. Následovat bude večerníček pro malé a větší a také dílnička, ve které si návštěvníci vyrobí lampiony. Závěr večera je až do půlnoci věnovaný volným prohlídkám, které budou doplněné o velkoplošné venkovní promítání krátkých animovaných spotů o významných náboženských osobnostech z českých dějin.

Premiéra

Poprvé se k Noci kostelů připojí farníci v Dolním Újezdu. Akce začíná v sedmnáct hodin programem pro děti. O hodinu později se uskuteční bohoslužba. Lidé si poté prohlédnou kostel svatého Martina s průvodcem. Zajímavosti o varhanách se návštěvníci dozví od varhaníka Martina Kubáta. Po dvaadvacáté hodině se koná individuální prohlídka kostela s hudbou. Hodinu před půlnocí uzavře program v újezdském kostele společná modlitba.

(ap, dol, ik, kk)

pátek 24. května

Noc kostelů

Dolní Újezd - kostel sv. Martina

program pro děti 17 hodin

mše svatá 18 hodin

prohlídka kostela se zaměřením na historii s průvodcem 19 hodin

setkání nejen Martinů s povídáním o sv. Martinovi 19.45 hodin

prohlídka kostela se zaměřením na historii s průvodcem 20.15 hodin

povídání o varhanách s varhaníkem Martinem Kubátem 21.15 hodin

individuální prohlídka kostela s doprovodem reprodukované hudby 22.15 hodin

společná závěrečná modlitba 23 hodin

Výstava historických ornátů a liturgických předmětů.

Vystoupení Chrámového sboru.

Promítání fotografií ze života farnosti.

Možnost setkání s knězem.

Koclířov - farní kostel sv. Filomény a Jakuba st.

mše svatá 18 hodin

prohlídky farního kostela i jeho poutního areálu do 22 hodin

Českomoravská Fatima

prohlídka s průvodcem

19 a 21 hodin

celý areál Fatimy, přírodní areál blahoslaveného Jana Pavla II.

večerní koncert 20 hodin

varhany, zpěv

Nabídka občerstvení v cukrárně ČM Fatimy.

Korouhev - kostel sv. Petra a Pavla

18 - 22 hodin

zahájení Noci kostelů zvoněním 18 hodin

program pro děti18 hodin

Vznik a vývoj Bible 18.30 hodin

prezentace knih s křesťanskou tématikou 18.45 hodin

komentovaná prohlídka interiéru kostela 19 hodin

fotoprezentace rekonstrukce kostela a zvonice 19.45 hodin

chvilka pro varhany a zpěv 20 hodin

čtení ze Starého a Nového zákona 20.30 hodin

hudba při liturgii, její vznik, smysl a koncepce 20.45 hodin

komentovaná prohlídka interiéru kostela 21 hodin

rozjímání při svíčkách. varhany, zpěv 21.30 hodin

čtení z Písma při svíčkách 21.45 hodin

zakončení 22 hodin

Litomyšl - kostel Povýšení sv. Kříže

17.30 - 24 hodin

společné ekumenické zahájení 17.30 hodin

varhanní koncert Petra Jiříčka, hudební koncert Dětské scholičky a Litomyšlské scholy, zamyšlení otce Františka 18 -19 hodin

slavnostní májová pobožnost 19- 20 hodin

individuální program 20 -24 hodin

Film z cyklu Člověk v tísni. 21 hodin

Liturgie, prohlídka kostelní věže a zkouška služby zvoníka, vnitřní ztišení za zvuku gregoriánského chorálu v gotické kapli, adorace, rozhovor s kněžími.

hřbitovní kostel svaté Anny

20 -22.30 hodin

reprodukovaná barokní hudba

špitálský kostel Rozeslání svatých Apoštolů

20 -22.30 hodin

Přepisování listu Židům, výstava Biblí.

Toulovcovo náměstí

Církev československá husitská 

19 hodin

Komentovaná výstava projektu Obnovy kaplí ve Vysokém lese. V průběhu večera krátká biblická zamyšlení, četba Povídek pro potěchu duše, informace o historii církve a sboru CČSH v Litomyšli.

evangelický kostel Na Lánech

čtení z Písma 18.15 - 21 hodin

různé překlady + písně ze zpěvníku Svítá

vernisáž výstavy Toleranční modlitebny v kraji Vysočina 21 -22 hodin

komentovaná prohlídka

čtení z Písma22 -23 hodin

(různé překlady) + písně ze zpěvníku Svítá

Církev bratrská Nový kostel

V 18 hodin se kolem kostela rozhoří ohně. Následovat bude večerníček pro malé a větší a také dílnička, ve které si návštěvníci mohou vyrobit lampiony. Písničky a scénky v podání studentů. Závěr večera je až do půlnoci věnován volným prohlídkám, které jsou doplněny o velkoplošné venkovní promítání krátkých animovaných spotů o významných náboženských osobnostech z českých dějin.

Moravská Třebová - kostel Povýšení sv. Kříže

komentovaná prohlídka

18 a 19 hodin

hudební pásmo autorských písní Káji Řežábka schola Za 5 pět 20 hodin

Modlitba za město, za všechny, kdo v něm bydlí a za svěřené prosby 21.30 hodin

Rozhraní - kostel Povýšení sv. Kříže

slavnostní hlas zvonů 18 hodin

přivítání písničkou 18.05 hodin

Tvoříme a poznáváme 18.15 hodin

mše svatá 19 hodin

Malý koncert velkých mistrů 19.45 hodin

Naše děti se představují 20.15 hodin

Emauzy scénický melodram

kouzlo našich varhan 20.45 hodin

Než se rozejdeme 21 - 24 hodin

ztišení při svíčkách

Výstava liturgických oděvů.

Sádek - kostel Nejsvětější Trojice

19 - 22 hodin

zvonění zvonů 19 hodin

uvítání, seznámení z historií kostela a zvonů

vybrané varhanní skladby v provedení Josefa Bednáře 20 hodin

úvaha nad vznikem Písma svatého

mše sv. při svíčkách 21 hodin

zakončení 22 hodin

Po celou dobu bude možnost návštěvy zvonice.

Svitavy - kaple Neposkvrněného početí Panny Marie

19 - 21 hodin

Kaple bude otevřena pro vaši osobní prohlídku.

kaple sv. Anny

19 -21 hodin

Kaple bude otevřena pro vaši osobní prohlídku.

kostel Navštívení Panny Marie

fanfáry z věže 18 hodin

varhanní minikoncert 18.15 hodin

Guyanská Diana 18.40 hodin

Misie 19 -19.10 hodin

Představení misijních aktivit.

Kněz ptejte se…19- 22 hodin

Svitavský Quasimodo 19- 21 hodin

Vyzkoušejte jaké to je, zvonit na opravdový zvon.

Samoobsluha Božího slova 19- 21 hodin

Fotky ze života farnosti 19- 21 hodin

Pohádka O třech laňkách 19.10 hodin

Pašije 19.30 hodin

Hudebně dramatické zpracování velikonočního příběhu.

Charita 20.15 hodin

Představení činnosti svitavské Charity.

Jsme jenom kroužkem dlouhého řetězu20.30 hodin

Krátký scénický pořad z historie kostela.

Litanie a požehnání 21.30 hodin

kostel sv. Jiljí

mše svatá 18 hodin

Varhanní baroko 19 hodin

Prohlídka barokních varhan.

Poznání 19 -20 hodin

Kostel bude otevřen k vaší soukromé prohlídce.

kostel sv. Josefa

Poznání 19 -21 hodin

Volná prohlídka kostela.

Zvon a vyhlídka z věže 19 a 20.30 hodin

Výstup na věž a prohlídka zvonu sv. Josefa.

sborový dům Českobratrské církve evangelické

Putování za příběhem 18 hodin

Na farské zahradě budou mít děti příležitost hledat jednotlivé části jednoho biblického příběhu.

Příběh v obrazech 18.30 hodin

Vyprávění pro děti a s dětmi.

Zpívejte s námi 20.30 hodin

Společné zpívání s dětmi a mládeží.

Paprsky naděje nad Etiopií 21 hodin

Film.

Zakončení dne písně z Taizé

22 - 22.40 hodin

modlitba, společné ztišení, zpívání v duchu komunity Taizé

Jeden svět a Fair trade.

Příležitost k rozhovoru s farářem.

Z historie sboru a sborového domu.

Seznámení se životem sboru formou výstavy, fotek.

Výstava k výročí Bible Kralické 1613- 2013.