Voda ohrožuje nemovitosti ve městě. Je to problém, který dlouhodobě trápí obyvatele Březové.

V současné době je zpracovaná projektová dokumentace pro územní řízení. Řeší celé hospodaření s vodou v regionu. Takže podchycuje veškeré přítoky. „Velký důraz klademe na zachycení vody nad Březovou, aby k nám dotekla již v menším množství,“ upozorňuje starosta Březové, Martin Kiss. Zároveň je velmi důležité rozšíření a zvýšení kapacity koryta, ale i vybudování protipovodňových hrází. „Výsledky vidíme již dnes, kdy se na horním toku Svitavy několik těchto staveb vybudovalo,“ informuje Kiss. Další suché hráze jsou naplánovány podle výpočtů na přítocích, které nejvíce zásobují řeku. Zaujímají veliká povodí. Jedná se hlavně o vendolský a radiměřský potok.

Přínos obci

Na průtoku městem projektují Březovští na několika místech vybudování hrází. To je možné vidět již dnes ve Svitavách. „Koryto řeky Svitavy v daném úseku nemá dostatečnou kapacitu. Plánovaná protipovodňová ochrana Březové počítá s jejím zvýšením. To bude mít hlavní přínos pro obec, ve které by již nemělo docházet k zaplavování pozemků a majetků,“ sdělila Jana Kučerová, tisková mluvčí Povodí Moravy. Plánovaná protipovodňová ochrana obce je samozřejmě vítaná, ale význam bude spíše lokální. Jde hlavně o ochranu obce.
„V případě povodní se problém může přenést níže po toku. Povodí Moravy proto vždy hodnotí navrhovaná opatření z hlediska celého povodí,“ dodává Jana Kučerová.

Podle Brněnských vodáren a kanalizací se jedná určitě o prospěšný krok. „Naše vodárenské objekty jsou v údolní nivě. Podzemní voda úzce komunikuje s vodou na povrchu. V případě rozlití vody při povodních je možné, že se znečištěná povrchová voda vsákne do vody podzemní. To potom znamená spoustu možných problémů a komplikací. K zásahu jímacích objektů došlo v roce 1997,“ informuje vedení společnosti.
Podle odborníků je kvůli prevenci důležité začít řešit tuto problematiku co nejdříve. Na takové opatření čekají ve Březové už asi osm let. Jestli k realizaci projektu dojde letos, není zatím jisté.

Zuzana Vaňková