Svitavy podle nich mají například být městem bezpečným pro občany i návštěvníky, městem, kde bezpečnost a prevence je věcí všech jeho občanů. Mají mít důvěryhodnou, otevřenou a profesionální policii, která napomůže k minimalizaci podmínek pro vznik sociálních deviací. 
Ke splnění těchto cílů jsou letos v běhu tři velké programy. Jsou to Mentorská asistence, Drž se na uzdě a Cesta.
Cílem prvního programu nazvaného Drž se na uzdě je dosažení lepších sociálních dovedností u dětí, jejichž chování lze označit termíny predelikventní a maladaptivní.
Podle Ericha Stündla, koordinátora prevence kriminality, ale nejde o zadržování a bránění dítěti v činnosti, jde spíš o vytváření nebo upevňování základních dovedností. Dítě by mělo poznat, kde jsou meze, mělo by se naučit dodržovat určitá dlouhodobě stanovená pravidla. Projekt podle jeho autorů vede děti k přátelství, sounáležitosti, respektu i k rozvoji zručnosti a tvořivosti. Do podzimního programu je celkem dvanáct dětí. „Osvědčilo se nám nastavit jasné hranice a učit děti reflektovat svoje chování. Mezi dětmi vznikly pevné přátelské vazby. Věříme, že budou trvat," přeje si Zuzana Mohelníková, jedna z vedoucích programu.
V říjnu začal druhý projekt, Mentorská asistence pro školní rok 2015/2016. „V prostorách bývalé internetové kavárny vedle knihovny se v průběhu celého týdne od 14 do 17 hodin setkává zhruba 40 mentorů se žáky a žákyněmi 2. až 6. ročníků základních škol ze Svitav i okolí. Žáci se pod dohledem studentů – mentorů připravují dvakrát týdně po dobu jedné hodiny na vyučování," popsal podrobnosti o programu Erich Stündl. Díky tomuto programu údajně dochází ke zlepšení až u tří třetin dětí.
Třetím projektem je výcvik pro děti s projevy maladaptivního chování s názvem Cesta. Ten pro první skupinu dětí proběhl od dubna do června pod vedením Střediska výchovné péče Svitavska – Alfa. Začátkem října byl zahájen podzimní běh tohoto programu. Jedná se o tříměsíční výcvik pro děti do patnácti let ze Svitav a správního obvodu. Je určen dětem, které mají vážné potíže s chováním a hůře se přizúůsobují svému okolí.
Program se skládá z několika činností. Je jím třeba rozvoj morálního a právního vědomí. Díky němu se děti naučí vnímat hranice, pravidla a zákony, dozvědí se, proč zákony fungují, k čemu slouží, proč je nutné je dodržovat. Na konci této části by měly roumět důsledkům při porušení právních norem.
Další část je praktická. Děti si vyzkoušejí několik pracovních činností, jako je třeba kovář, řezbář nebo kameník.
Poslední část tohoto programu je nazvána Sociální dovednosti a kompetence a jde o osvojení si komunikačních, sociálních a pracovních dovedností a porozumění mezilidským vztahům.