Zákaz obecného nakládání s povrchovými vodami je v platnosti od pondělí. „V současné době je suché období, ve vodních tocích jsou nízké průtoky,“ vysvětluje Zdeněk Polák, zástupce vedoucího odboru životního prostředí, který má na starosti vodní hospodářství. 

Během července poklesly průtoky ve vodních tocích na celém území republiky pod úroveň sucha, které vzniká následkem nedostatku srážek a projevuje se jako nedostatek zdrojů povrchových a podzemních vod. K odběrům povrchových vod není souhlas vodoprávního úřadu potřeba, každý si může vodu, například konví nebo kbelíkem, odebírat podle potřeby. Kdo však čerpá povrchové vody z vodního toku čerpadlem, ten už povolení mít musí. 

MINIMÁLNÍ PRŮTOKY
„V těchto povoleních jsou stanovené minimální zůstatkové průtoky. Pokud voda poklesne pod určitý průtok, povolení přestává dočasně platit,“ upřesňuje Zdeněk Polák.
 
Pokud někdo čerpá vodu poblíž vodočtu, zjistí aktuální stav vody tam. „Jestliže někdo tuto možnost nemá, je v povolení popsané, jakým způsobem by si měl průtoky orientačně změřit. Nemá smysl, aby každý, kdo chce odebírat povrchovou vodu například pro zahrádku, budoval nějaké měřicí zařízení,“ dodává Polák.

Podnětem k zákazu nakládání s povrchovými vodami byla výzva Povodí Moravy, podle kterého jsou na většině vodních toků na území ve správě povodí výrazně podprůměrné průtoky. Na 48 profilech průtoky poklesly pod hodnotu sucha. Situace na drobných vodních tocích či potocích je ještě nepříznivější. 

Vzhledem k tomu doporučilo Povodí Moravy vodoprávním úřadům zvážit možnost omezit či zakázat obecné nakládání s vodami a provádět častější kontrolu dodržování manipulačních řádů rybníků a odběrů povrchových vod. Na konci července se k výzvě Povodí Moravy připojil rovněž Krajský úřad Pardubického kraje. Vodoprávní úřad vzal na vědomí doporučení správce povodí s tím, že situace na vodních tocích bude monitorována a průběžně vyhodnocována.

POD HRANICÍ SUCHA
Katastrální území Moravské Třebové a Boršova, pro které zákaz platí, náleží do povodí Třebůvky. Průtoky jsou před soutokem s Jevíčkou sledovány v profilu Mezihoří, kde se koncem června pohybovaly po většinu času těsně pod hranicí sucha.

Krátkodobě se sice v důsledku srážek zvedly, ale poté následoval rychlý návrat zpět k hodnotám sucha. A jelikož reálně hrozilo, že nepříznivý stav se bude nadále prohlubovat, přistoupil vodoprávní úřad tento týden k vyhlášení zákazu. Nedostatek vody by mohl mít za následek kyslíkový deficit ve vodních tocích, vážné ohrožení vodních a na vodu vázaných ekosystémů a ohrožení dalších funkcí vodních toků.

Kompetence zakázat nakládání s povrchovými vodami má každá obec. „Starosty obcí jsme jako obec s rozšířenou působností informovali, ale nevím, že by někde k zákazu přistoupili,“ říká Polák.

V sousedních regionech možnost omezit nakládání s vodou využívají. Třeba v Lanškrouně bylo letos nakládání s povrchovou vodou zakázáno už dvakrát.

CO ŘÍKÁ VODNÍ ZÁKON
Vodoprávní úřad může obecné nakládání s povrchovými vodami bez náhrady upravit, omezit, popřípadě zakázat, pokud to vyžaduje veřejný zájem nebo z důvodu bezpečnosti osob. Za veřejný zájem je možné označit zmírnění nepříznivých důsledků sucha a zachování funkcí vodních toků, například funkce zajišťující podmínky pro nakládání s vodami, užívání k rekreačním účelům, dotování podzemních vod v území přilehlém k vodnímu toku a dále funkce ekologické, zajišťující vytváření podmínek pro vodní a na vodu vázané ekosystémy, ovlivňování mikroklimatu, spoluvytváření a ovlivňování charakteru krajiny.