Příjemné počasí láká ven. Lidé míří ve volných chvílích za odpočinkem do lesů. Krajnice silnic i lesní cesty tak lemují zaparkovaná vozidla. Někteří řidiči ale neváhají a zajedou se svými vozy přímo mezi stromy.

„Taková situace nastává především v době, kdy dozrávají borůvky nebo rostou houby. Vjezd do lesa je zakázán. Pokud ho motoristé poruší, hrozí jim pokuta,“ sdělil vedoucí svitavské lesní správy Miroslav Bačovský. Nejčastěji lidé nedodržují pravidla v příměstských lesích. Běžně vjíždějí automobily do lesa, který si někdy navíc pletou se skládkou. „Nejčastěji domlouváme houbařům v okolí Janova, ve směru na Kozlov nebo ve Strakově,“ řekl hajný Jaroslav Hrubeš, který patří do čtveřice lesních strážců litomyšlských městských lesů. Neukáznění nebo líní řidiči si tak musí připravit v peněžence potřebný obnos na „parkovné“. „Lesní stráž je oprávněna při své činnosti ukládat a vybírat pokuty. Orgán státní správy lesů může uložit za tento přestupek pokutu až do výše pěti tisíc korun,“ vysvětlil Jiří Procházka z odboru životního prostředí svitavského městského úřadu.

Lesníky trápí rovněž nepořádek, který lidé v lese působí. Každoročně platí správa lesů nemalé částky na likvidaci černých skládek. Podle Miroslava Bačovského ale leckdy uklizený les dlouho nevydrží. Během pár týdnů totiž na stejná místa lidé vyvezou nepořádek znovu. V Litomyšli každé jaro uklízejí příměstský les na Černé hoře skauti. Pravidelně odvezou na dvě desítky pytlů odpadků.

Každý má právo vstupovat do lesa, sbírat tam pro vlastní potřebu lesní plody a suchou na zemi ležící klest, jsou ale dána pevná pravidla, aby les nikdo neničil. Všichni musí také dbát pokynů vlastníka, popřípadě nájemce lesa a jeho zaměstnanců. V současné době platí třeba zákaz vstupů do lesních porostů, které byly narušeny vichřicí.

Lesní zákon, lesní stráž

I když jste v přírodě tichošlápci a chováte se ohleduplně, může se vám stát, že potkáte nějakého zvědavého pána mávajícího zelenou průkazkou. Abyste věděli, co se vlastně v lese oficiálně může a co ne, vybíráme to nejdůležitější z Lesního zákona a Zákona o ochraně přírody.

Lesní zákon - zákon č. 289/1995 Sb. ze dne 3. listopadu 1995, o lesích a o změně a doplnění některých zákonů
OBECNÉ UŽÍVÁNÍ LESŮ

§ 19 Užívání lesů

(1) Každý má právo vstupovat do lesa na vlastní nebezpečí, sbírat tam pro vlastní potřebu lesní plody a suchou na zemi ležící klest. Při tom je povinen les nepoškozovat, nenarušovat lesní prostředí a dbát pokynů vlastníka, popřípadě nájemce lesa a jeho zaměstnanců.
(2) Chovatelé včel mohou se souhlasem vlastníka lesa a v zájmu podpory ekologické rovnováhy, opylování rostlin, využití medovice a zlepšení produkce semen lesních dřevin umisťovat svá včelstva na lesních pozemcích za předpokladu dodržování povinností vyplývajících z odstavce 1 věty druhé.
(3) Na návrh vlastníka lesa nebo z vlastního podnětu může orgán státní správy lesů z důvodu ochrany lesa nebo v zájmu zdraví a bezpečnosti občanů rozhodnout o dočasném omezení nebo vyloučení vstupu do lesa, nejvýše však na dobu tří měsíců. Totéž lze stanovit nařízením obce14) s rozšířenou působností. Stanovenou dobu lze stejným způsobem prodloužit nejvýše o tři měsíce. Zákazy vstupu do lesa nebo jiná omezení užívání lesa stanovená zvláštními předpisy anebo podle nich vyhlášená zůstávají nedotčena. Vstup do lesů, které jsou nezbytné pro potřeby obrany státu (dále jen „vojenské lesy“), se řídí zvláštními předpisy.15)

§ 20

Zákaz některých činností v lesích

(1) V lesích je zakázáno

1. rušit klid a ticho,
2. provádět terénní úpravy, narušovat půdní kryt, budovat chodníky, stavět oplocení a jiné objekty,
3. vyzvedávat semenáčky a sazenice stromů a keřů lesních dřevin,
4. těžit stromy a keře nebo je poškozovat,
5. sbírat semena lesních dřevin, jmelí a ochmet,
6. sbírat lesní plody způsobem, který poškozuje les,
7. jezdit a stát s motorovými vozidly,
8. vstupovat do míst oplocených nebo označených zákazem vstupu,
9. vstupovat do porostů, kde se provádí těžba, manipulace nebo doprava dříví,
10. mimo lesní cesty a vyznačené trasy jezdit na kole, na koni, na lyžích nebo na saních,
11. kouřit, rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně a tábořit mimo vyhrazená místa,
12. odhazovat hořící nebo doutnající předměty,
13. narušovat vodní režim a hrabat stelivo,
14. pást dobytek, umožňovat výběh hospodářským zvířatům a průhon dobytka lesními porosty,
15. znečišťovat les odpady a odpadky.

(2) Rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně je zakázáno také do vzdálenosti 50 m od okraje lesa.

(3) Zákazy uvedené v odstavcích 1 a 2 se nevztahují na činnosti, které jsou prováděny při hospodaření v lese; zákazy uvedené v odstavci 1 písm. l) až o) se vztahují i na vlastníka lesa, nájemce lesa nebo toho, kdo užívá les z jiného právního důvodu.

(4) Vlastník lesa může povolit výjimku ze zákazů uvedených v odstavci 1 písm. a) až k). Pokud by touto výjimkou byla porušena práva jiných vlastníků lesů, rozhodne na návrh vlastníka lesa orgán státní správy lesů.

(5) Organizované nebo hromadné sportovní akce lze v lese konat na základě oznámení orgánu státní správy lesů. V oznámení, které musí být předloženo nejméně 30 dnů před dnem konání této akce, pořadatel uvede místo a termín konání této akce, předpokládaný počet účastníků, způsob zajištění a souhlas vlastníka lesa. Orgán státní správy lesů může do 15 dnů ode dne doručení oznámení stanovit doplňující podmínky. Ustanovení odstavce 1 písm. g) a j) a odstavce 4 nejsou dotčena.

Vzor průkazu lesní stráže.

Práva a povinnosti lesní stráže

(1) Lesní stráž je při své činnosti povinna

1. prokázat se průkazem lesní stráže a nosit služební odznak (Odznak lesní stráže je z bílého kovu.)
2. dohlížet na dodržování povinností spojených s obecným užíváním lesů ( § 19 a 20),
3. oznamovat neodkladně zjištěné závady, nedostatky a škody podle jejich povahy buď vlastníku nebo uživateli lesa, nebo orgánu, který ji ustanovil, popřípadě v neodkladných případech též orgánům Policie České republiky nebo příslušným orgánům státní správy.

(2) Lesní stráž je při své činnosti oprávněna

1. zjistit totožnost osoby, která při obecném užívání lesa porušuje ustanovení tohoto zákona,
2. ukládat a vybírat pokuty za přestupky uvedené v § 53 tohoto zákona v blokovém řízení podle zvláštního předpisu,24)
3. předvést bezodkladně policejnímu orgánu osobu, kterou přistihne při přestupku, nelze-li jinak zjistit její totožnost,
4. požadovat pomoc nebo součinnost orgánů Policie České republiky, popřípadě obecní policie, pokud nemůže splnění svých povinností zajistit vlastními silami a prostředky.

V Národních parcích a Chráněných krajinných oblastech na dodržování zákona o ochraně přírody dohlíží Stráž přírody.

Strážci jsou oprávněni

1. zjišťovat totožnost osob, které porušují předpisy na ochranu přírody,
2. ukládat a vybírat blokové pokuty za přestupky na úseku ochrany přírody,
3. vstupovat na cizí pozemky za podmínek stanovených v § 62,
4. zadržet ke zjištění totožnosti osobu, kterou přistihnou při porušování právních předpisů o ochraně přírody a krajiny, a odevzdat ji orgánu Policie České republiky; přistižené osoby jsou povinny uposlechnout,
5. požadovat pomoc nebo součinnost orgánů Policie České republiky, popřípadě obecní policie, pokud nemohou splnění svých povinností zajistit vlastními silami a prostředky.

(9) V případě bezprostředního ohrožení zájmů chráněných podle části druhé, třetí a čtvrté tohoto zákona je strážce přírody oprávněn k pozastavení rušivé činnosti. O svém opatření bezodkladně vyrozumí územně příslušný orgán ochrany přírody. Opatření potvrdí, změní nebo zruší orgán ochrany přírody nejpozději do 15 dnů od jeho vydání.

Stráž přírody je při své činnosti povinna

1. prokázat se průkazem stráže přírody a nosit služební odznak,
2. dohlížet na dodržování povinností spojených s kontrolou dodržování předpisů o ochraně přírody a krajiny,
3. oznamovat neodkladně zjištěné závady, nedostatky a škody orgánu, který ji ustanovil, popřípadě v neodkladných případech též orgánům Policie České republiky nebo příslušným orgánům státní správy.

Popis služebního odznaku: Služební odznak je oválného tvaru postaveného na výšku o rozměrech 6,5×5 cm, zelené barvy, se zlatým okrajem. Uprostřed oválu je velký státní znak České republiky. Po obvodu znaku je zlatý nápis „Ochrana přírody a krajiny České republiky“. Odznak je kovový, smaltovaný.
Chráněná území se dle důležitosti dělí na:
národní parky
chráněné krajinné oblasti
národní přírodní rezervace
přírodní rezervace
národní přírodní památky
přírodní památky

Lidskou činnost v chráněných územích upravuje dosti podrobně Zákon o ochraně přírody. Podrobně si také pravidla stanovují jednotlivé Národní parky ve svých Návštěvních řádech.

Zdroj: http://outdooring.cz/…ni-straz.php