V prosinci a lednu roku 1921 - 1922 bylo do uprchlického tábora v Moravské Třebové přestěhováno ruské gymnázium. Kostel v areálu tábora byl vybaven k pravoslavným bohoslužbám a stal se duchovním centrem uprchlické komunity a věřících z podkarpatské Rusi, kteří zde hledali pracovní příležitosti. Po druhé světové válce se do vlasti začali vracet Volyňští Češi, jejichž předkové v druhé polovině 19. století osídlovali neobydlené oblasti volyňské gubernie. Tito věřící velmi posílili československou pravoslavnou církev a zakládali nové farnosti. Tak tomu bylo v Lanškrouně, Moravské Třebové, Mohelnici a Koclířově u Svitav.
Vlna emigrantů z Řecka, kterým tehdejší republika poskytla pomoc, posílila počátkem 60. let významně zdejší pravoslavnou farnost. Centrem se stala pravoslavná kaple v Koclířově.
Do pádu komunistického režimu v roce 1989 byla farnost nepravidelně obsluhována církevním ústředím Olomoucko-brněnské pravoslavné eparchie.
Po revoluci byla obnovena i církevní obec s centrem ve Svitavách, kde působí od roku 1999 stálý duchovní. Podařilo se obnovit pravidelný liturgický život a výuku náboženství pro děti. Prozatímní bohoslužebné prostory poskytla českobratrská církev evangelická.
A tak se farnost, původně tvořená věřícími českého a řeckého původu, rozrůstá v posledních letech o další věřící ze slovanských zemí. Hledají možnost, jak by se plnohodnotně zapojili do života země, do které přišli. Jsou to v převážné většině lidé poctiví, pracovití. Pilné ruce příchozích z Ukrajiny, Polska, Bulharska, Rumunska, Ruska, Srbska i dalších zemí poznalo již mnoho důležitých staveb ve svitavském regionu.

Chrám? Byzantský duch


V době, kdy se církevní objekty prodávají, protože nemají peníze na údržbu, staví pravoslavní ve Svitavách kapli. Bude sloužit nejen místním věřícím, ale i lidem z jiných zemí, z nichž někteří zapustili kořeny a usadili se zde natrvalo. Do pěti let vyroste pod nádražím. Tak zní podmínka darovací smlouvy města Svitavy na pozemek.
Pěkný, ale nevelký církevní chrám pojme 30 až 35 osob. Architekt Josef Lopour ze Svitav vypracoval projekt v duchu nejlepších kulturních tradic zemí, odkud pocházejí věřící.
Věž s cibulovitou věžičkou
Slovanskou pravoslavnou tradici bude připomínat věž s cibulovitou věžičkou, zakončenou pravoslavným křížem. Z řeckého prostředí přejal vstupní prostor. Ponese ho klenutý tympanon s mozaikou znázorňující patrona kaple svatého Jiří.
Plošná výměra samotné kaple činí asi 40 metrů čtverečních. Oltářní část je oddělena ikonostasem, tj. stěnou s ikonami a třemi dveřmi, kterými se prochází během bohoslužeb. Vnitřní vybavení kaple je standardní pro pravoslavné bohoslužby.
Sociální a společenské zázemí je umístěno v třípodlažní věži, v jejím přízemí WC a prostor pro uložení bohoslužebného náčiní a vybavení oltáře. Tento prostor, spolu s prvním patrem, je určen pro společensko kulturní aktivity farnosti. První patro je upraveno jako přednáškový prostor, kancelář a farní knihovna. Druhé patro je zamýšleno jako zvonice a bude využito pro konání letních dětských táborů, ale zejména jako klubovna pro výuku náboženství dětí a mládeže farnosti.
Podobný chrám v Pardubickém kraji nestojí nikde. „Moc hezký kostelík, přivezený z Ukrajiny, je v Dobříkově u Chocně,“ připomíná duchovní správce Jiří Kolář. „Ten kostelík naše církev nepoužívá, i když ministerský předseda Kramář byl pravoslavný a je pohřben na Olšanech v pravoslavném chrámu,“ přibližuje farář historii dobříkovského kostelíka. Jinak v Pardubickém kraji jsou pouze dvě domovní kaple. Jedna v Koclířově, patří pod Svitavy, a pak v Lanškrouně, kde je i byt pro duchovního. Tam Jiří Kolář před deseti lety jako novokněz začínal.
Svitavská stavba je asi první svého druhu nejen ve svitavském okrese, ale i v Pardubickém kraji. Nejbližší porevoluční novostavba pravoslavného chrámu v byzantském stylu je v Šumperku.

Jména dárců na základových kamenech
Přesto, že je stavba svými rozměry nevelká a splňuje minimální požadavky na náboženské a společenské zázemí života farnosti, je pro rozpočet ve výši cca 3,5 milionu korun, (tj. 100 000 euro) velmi vysokou finanční částkou. Stavba je bez podpory dárců neproveditelná. Proto, dle pravoslavné tradice, budou jména dárců zapsána na základové kameny stavby kaple a pravidelně vzpomínaná při bohoslužbách. I malý dar je pro pravoslavné věřící velkou pomocí.
Číslo účtu: 000019–1284976359/0800