Mladá generace tráví volný čas u počítače a televize. Do lesa se podle odborníků některé děti podívají poprvé až v deseti letech, kdy už ovládají mobilní telefon a surfování na internetu. Lesníci se rozhodli zakročit. Mládež se snažili přitáhnout k přírodě v sobotu na Dni s lesy ČR.

Zajímavé aktivity podnikají lesníci rovněž v rámci nového oboru lesní pedagogika. „Je to cesta, jak mladým lidem přiblížit les a jeho ekologické funkce. Zatím je vyškoleno asi padesát našich lidí, kteří jsou připraveni pracovat s dětmi. Na pátečním semináři v Boršově jsme naši nabídku představili zejména učitelům škol,“ uvedl Miroslav Bačovský, vedoucí Lesní správy Svitavy. Věří, že školy lesní pedagogiku zařadí do svých vzdělávacích programů. Výuka by měla probíhat přímo v lese. „Je nejlepší, když si děti všechno samy vyzkouší. Pokud si zasadí v lese stromek, rády tam přivedou své rodiče ještě za několik let,“ míní Alice Palacká ze Střední lesnické školy v Hranicích na Moravě.

V sobotu se sešly u hájenky v Boršově stovky lidí. Školáci poznávali rostliny a živočichy, zkusili si práci s pilou nebo viděli ukázky sokolníků. „Se synem chodíme do lesa poměrně často. Naučili jsme ho, že nesmí křičet, aby neplašil zvěř. Pamatuje si, že za to tam najde houby a různé plody,“ říká Lenka Tichá z Moravské Třebové. Lesní pedagogika naplno funguje na Křivoklátsku, kde působí speciální centrum. To pořádá pro školy desítky zajímavých akcí ročně.

Lesní pedagogika v pojetí Lesů ČR
Vzdělávání, osvěta a výchova dětí, mládeže a veřejnosti Osvěta a výchova mladé generace patří mezi priority v celé komunikační strategii Lesů ČR. Realizujeme ji pomocí řady nástrojů. Tradičním a dobře fungujícím projektem, na kterém spolupracujeme se Sdružením TEREZA, je celorepublikový školní vzdělávací projekt „Les ve škole, škola v lese“. Počet zapojených skupin v letošním roce dosáhl čísla 235. Děti se v rámci projektu seznamují s ekosystémem lesa netradičními metodami a získávají mnoho praktických informací.
I v letošním roce pokračujeme ve spolupráci se Sdružením středisek ekologické výchovy Pavučina. Výukových programů se v roce 2007 zúčastnilo 32 101 dětí.
Lesy ČR podpořily letos 6 vybraných projektů středisek ekologické výchovy, jejichž výstupy slouží ke zkvalitnění výukových programů o lese.
Na našich organizačních jednotkách proběhlo v roce 2007 celkem 21 Dnů s Lesy ČR. Tyto akce mají sportovně poznávací charakter a jsou příležitostí pro upevnění vztahů Lesů ČR a veřejnosti na lokální úrovni. V letošním roce se počet těchto akcí zdvojnásobil a nabyl na své popularitě.
Lesy ČR se mimo výše uvedené aktivity zaměřují rovněž i na Lesní pedagogiku. Každoročně je proškolena řada zaměstnanců na Lesní pedagogy, kteří své znalosti o oboru, v němž pracují, předávají přijatelnou formou dětem, mládeži, osobám se speciálními potřebami a seniorům. V roce 2007 bylo 51 lesních pedagogů. V letošním roce se tento počet zdvojnásobit a to díky možnosti absolvování tří kurzů (únor, květen, červen), kdy bylo proškoleno přes padesát zaměstnanců. Tím se vytvořila hustá vzdělávací síť a školy, případně školská zařízení, se mohou obracet přímo na tyto vyškolené Lesní pedagogy. Lesní pedagogové mohou být školám nápomocni při naplňování RVP (rámcové vzdělávací programy).
Jedním z dalších nástrojů je i Program 2000. V jeho rámci vznikla řada zajímavých a poutavých naučných stezek po celé republice. Výstavbou odpočívadel, altánků, studánek a dalších dřevěných objektů se zkvalitnila mimoprodukční funkce lesa – rekreační.
Již řadu let funguje pro děti i veřejnost Informační a vzdělávací středisko Křivoklát. V následujících letech by mělo vzniknout další obdobné středisko a to na Lesním závodě Kladská. V informačním a vzdělávacím středisku je možné shlédnout stálou expozici s vysokou mírou interaktivity (noční les), vyslechnout si odbornou přednášku, zapojit se do aktivit lesní pedagogiky a naučit se vnímat les jiným způsobem. Školy tak mohou využít i možnosti ubytování a stravování a také vzbudit zájem dětí o les nenásilnou formou.
Letos proběhne od 20. – 24. října Panevropský týden lesů. V rámci 5. Ministerské konference o ochraně lesů v Evropě (MCPFE), která se konala ve Varšavě 5. - 7. listopadu 2007, bylo podepsáno i prohlášení o Panevropském týdnu lesů v roce 2008 (Ministerial Statement on the Pan-European Forest Week 2008). Týden lesů bude zahrnovat akce na evropské a národní úrovni, jejichž cílem bude přispět k zviditelnění lesnického sektoru a zvýšit povědomí o jeho významu pro společnost, ochranu životního prostředí a ekonomický rozvoj. Akce k Evropskému týdnu lesů pro veřejnost jsou uvedeny na www.lesycr.cz (sekce Turisté a přátelé přírody).
Lucie Wojtylová, referent odboru marketingu a PR, Ředitelství Lesů ČR, s.p.