Omezení dopravy města v rámci výstavby okružních křižovatek v lokalitě ulic Kpt. Jaroše a Havlíčkova

Začátkem července 2008 začne realizace výstavby okružní křižovatky na silnici I/35 u hotelu Dalibor. Akci bude realizovat Ředitelství silnic a dálnic ČR a proběhne po etapách zhruba do konce září. V současné době ještě není možno časově specifikovat přesný harmonogram prací. Předpokládá se, že během naprosté většiny stavebních prací bude obousměrný provoz silnice I/35 veden prostorem stavby bez stanovování objízdných tras.

V rámci doprovodných dopravních omezení jednotlivých etap dojde například k uzavření tzv. Smutného mostu na silnici II/360, k uzavření vjezdu k vlakovému nádraží, ke krátkodobým a víkendovým uzavírkám jednoho směru na silnici I/35 a převedení druhého směru na objízdnou trasu (v současné době se předpokládá silnice v ulici T.G. Masaryka).

Uzavřením „Smutného“ mostu bude znemožněn vjezd a výjezd vozidel do ulice Havlíčkova ve směru do centra nebo dále ulicí Zahájská ve směru Němčice. Napojení této části města a silnice I/35 bude možné ulicí Na Lánech nebo prostorem Smetanova náměstí. Nepředpokládá se, že by po dobu uzavírky bylo měněno dopravní značení těchto lokalit, takže nákladní vozidla budou muset využívat místní komunikaci v ulici Na Lánech. Před uzavřením vjezdu do ulice Nádražní proběhne jednání s majiteli nebo uživateli přilehlých nemovitostí a případně bude zajištěn provizorní sjezd.
Současně s touto akcí se předpokládá od počátku měsíce září v sousední ulici Havlíčkova realizace další okružní křižovatky pod budovou firmy LITEX a rekonstrukce přilehlých chodníků. Akce bude realizována za účasti dotace 5 mil Kč z Ministerstva financí. Na zajištění těchto státních prostředků se aktivně podílelo také vedení Pardubického kraje zodpovědné za dopravu. Hlavní dotační podmínkou je však realizace akce do konce letošního roku a proto nutně dojde k částečnému souběhu obou staveb. Dopravní omezení související s touto akcí se bude město Litomyšl snažit načasovat tak, aby ještě více nezkomplikovala dopravu města.

V souvislosti s výše popsanými skutečnostmi se dají očekávat tyto dopravní komplikace :
• prodloužení trasy příjezdu do ulice Na Lánech a oblasti Zaháj
• zvýšení hustoty provozu v ulici Jiráskova a případně Gregorka
• zvýšení hustoty provozu na průjezdu historickým centrem města
• zvýšení hustoty provozu v ulici Na Lánech
• ztížený výjezd z prostoru Smetanova náměstí ve směru na světelnou křižovatku
• omezený vjezd do ulice Nádražní
• tvoření kolon vozidel na silnici I/35

Město Litomyšl předpokládá, že výstavba obou okružních křižovatek přispěje k bezpečnosti provozu v části blízké středu města s vysokou koncentrací chodců a vozidel. Proto věříme, že občané, podnikatelé i návštěvníci města přijmou způsobené komplikace s porozuměním.

Protože se v současné době nedají přesně specifikovat časové úseky jednotlivých etap, žádáme podnikatele a občany v dotčených územích, aby v období plánované výstavby pravidelně sledovali webové stránky města www.litomysl.cz , kde v sekci „Město“- „ zprávy z (městského) úřadu“ odbor místního hospodářství zveřejňuje informace o konkrétních omezeních dopravy a jejich časových rozvrzích.

Ing. Pavel Jiráň, vedoucí odboru místního hospodářství