Empatické dovednosti, či jak posloužit dobře lidem v posledních dnech jejich života. Vnímat to, co může signalizovat spirituální bolest.
Tato témata zněla svitavským kinem, které bylo plné žen. Přijely zdravotní sestry z celého kraje. Na osmé konferenci je čekala tentokrát témata týkající se péče o duchovní potřeby pacientů. „To, že pacient v nemocnici dostává stravu či nutriční podporu, že mu podáváme ordinované léky, aplikujeme injekce a infuze, sledujeme jeho fyziologické funkce, staráme se o hygienu, je pro něj důležité. Neméně důležité také je, abychom nezapomínali na duchovní a duševní potřeby člověka," sdělila organizátorka akce, staniční sestra léčebny dlouhodobě nemocných a manažerka interních oborů nemocnice Věra Stichová.

Zakladatelky

„Pozvali jsme si také dvě obdivuhodné ženy, které tuto péči u nás založily. Marie Svatošová je zakladatelkou hospicové péče v České republice a Jana Sieberová založila mobilní domácí hospicovou péči v Hořicích," vysvětlila Věra Stichová. Obě ve velmi emotivních přednáškách předaly své zkušenosti a poznatky přítomným sestrám. „Na velmi krásných a dojemných případech ukázaly, že v domácím prostředí se dá poskytnout velmi odborná péče a zároveň citlivá péče," uvedla Věra Stichová.

Náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Markéta Nemšovská představila projekt přihlášený do soutěže Bezpečná nemocnice „Vzdělávání k posílení respektu lidské důstojnosti", který tvořila s vědomím, že oblast respektu k člověku, který je oslaben nemocí a nemohoucností, je v naší společnosti opomíjená. Děkan farnosti v Lanškrouně Zbigniew Czendlik své vystoupení vyladil humorně. Tím také mnohým přítomným sestrám ulevil v jejich starostech, doprovázejících jejich nelehké poslání. „Bylo to velmi krásné a dojmů plné odpoledne. U vás to není o školení jako takovém, u vás je to vždy o chvilce zastavení, přemýšlení a především krásném pohlazení po duši," poznamenala na závěr jedna ze sester.

Pocit bezpečí

„Mezi zdravotníky někdy panuje představa, že duchovní potřeby mají pouze lidé věřící a naplnění těchto potřeb jim může skutečně pomoci pouze profesionál. Všichni, ať věřící či nevěřící víme, že máme určité základní tělesné potřeby, bez nichž nemůžeme existovat," poznamenala Věra Stihová. Patří k nim především dýchání, ale pití a jídlo, vyprazdňování. „Kromě těchto tělesných potřeb máme i určité potřeby duchovní. Potřebu vědět, že nás někdo má rád, že můj život má nějaký smysl, a potřebu někam patřit. Tyto duchovní potřeby sdílejí všichni, věřící i nevěřící. Rozdíl je ovšem v tom, že věřící lidé vědí, kde mají hledat naplnění těchto svých potřeb," hodnotila staniční sestra.

Citlivý přístup

Dlouhodobý pobyt v nemocnici je pro každého velmi nepříjemný. Pokud má být tento pobyt doživotní, stává se přístup sester a lékařů velmi důležitou součástí péče. Ležící pacient je zcela odkázán na péči cizích lidí a ne každý má blízkou osobu, která by mu přinesla útěchu. „A právě tady je prostor pro sestry, které mohou svým citlivým přístupem pomoci pacientovi dojít ke konci s pocitem smíření, ať už sám se sebou, s různými křivdami, či s Bohem. Sestra může pomoci člověku, který je na ní zcela odkázán, navodit pocit bezpečí. Tento přístup jistě pomůže i k léčbě a pacient lépe spolupracuje s někým, komu věří," konstatovala Věra Stichová.
Velmi důležitý je pro nemocného pobyt s příbuznými, a proto je nejlepší variantou, pokud může dožívat doma, uprostřed rodiny, v blízkosti těch, které má rád. „Tuto možnost nabízí domácí hospicová péče, kdy sestry navštěvují nemocného doma a pomáhají rodině zvládat veškerou péči doma," mínila sestra.

Komunikace

Náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Svitavské nemocnice Markéta Nemšovská navázala na předchozí skvělá a velice silná slova Marie Svatošové a Jany Siberové, která mnohé chytla za srdce. „Tato témata jsou velice důležitá, protože hodně vypovídají o našem každodenním vztahu k pacientovi a k sobě samotným". V její přednášce zaznělo, že v tomto vztahu je velmi důležité všudypřítomné silné vědomí významu lidské důstojnosti. Představila tak projekt přihlášený do soutěže Bezpečná nemocnice s názvem „Vzdělávání k posílení respektu lidské důstojnosti," který tvořila s vědomím, že oblast respektu k člověku, který je oslaben nemocí a nemohoucností, je v naší společnosti opomíjená. „Není tajemstvím, že se v praxi setkáváme s mnohými prohřešky proti slušnému chování a neobstojí výmluva, že se jedná o odraz dnešního běžného chování a jednání. Jsme k sobě občas prostě nezdvořilí," hodnotila Markéta Nemšovská. Ani v této části konference nechyběl nadhled. Neřesti, kterých se sestry a ošetřovatelé občas nevědomě dopouštějí, ztvárnila Markéta Nemšovská v podobě kreslených vtipů a zapracované do útlé brožury je předala sestrám z dalších nemocnice.

Láska a pochopení

„Konference jsou zařazeny do dalšího vzdělávání sester a určitě všem přináší spoustu nových poznatků. Na této konferenci oceňuji hlavní myšlenku a to, že můžeme pracovat ještě lépe, s láskou a větším pochopením pro druhé a sebe samé. Je výborné, že paní Věra Stichová s paní primářkou Ivanou Kellnerovou a týmem děvčat z léčebny dlouhodobě nemocných dokázaly připravit perfektní vzdělávací akci a pozvat přednášející, kteří jí vdechli duši," dodala Markéta Nemšovská.

(zhc,kk)