Moderní kuchyně jsou ve většině případů vybavené drtiči odpadu. Lidé si doma sice uklidí, ale vodohospodářům přidělají jen vrásky na čele. Problémy nyní řeší v Moravské Třebové. Zbytky potravin v kanalizaci totiž lákají hlodavce. Na sídlištích se tak pohybují potkani. Prodejci kuchyní ale tvrdí, že prohlášení vodohospodářů jsou nesmyslná.


Neúnosnost situace potvrzuje také starosta Třebové Josef Ošťádal. Sám bydlí v paneláku, takže o potížích ví. „Lidé si na přemnožení hlodavců doopravdy stěžují. V trávnících po nich zůstávají díry. Jejich přemnožení je ale nárazové. Asi záleží na počasí,“ uvedl Josef Ošťádal.
Konkrétní podmínky týkající se drtičů odpadů jsou zakotvené v nových kanalizačních řádech měst Moravská Třebová, Polička a Svitavy. Při používání drtičů dochází k vypouštění odpadních vod do veřejné kanalizace v rozporu se smlouvou. V takovém případě jde o neoprávněné vypouštění, a to na všech kanalizacích, které spravuje společnost VHOS Moravská Třebová. „Při instalaci drtiče kuchyňského odpadu s následným vypouštěním zdrtků do kanalizace, překračuje tato voda výrazně dané limity znečištění,“ uvedla Blažena Kolaříková z vedení vodohospodářské společnosti VHOS Moravská Třebová.


Tučná pokuta
Jednání hodnotí zákon jako přestupek. „Lidé, kteří se ho dopouští, mohou dostat pokutu až ve výši dvě stě tisíc korun,“ dodala Kolaříková. „Přistoupit k sankcím je nemožné. Na sídlišti, kde je přemnožení hlodavců největší, nelze zjistit majitele domácího drtiče odpadků. Zbývá nám jen osvěta obyvatel,“ říká starosta Josef Ošťádal. Ve Svitavách se zatím s velkými problémy nesetkali. „V případě, že dochází k potížím, jako je zanášení kanalizace, záležitosti řešíme individuálně,“ sdělil Marek Antoš, vedoucí odboru životního prostředí svitavské radnice.


Výsledky průzkumu ale vyvrátily tvrzení zástupců Sdružení provozovatelů vodovodů a kanalizací, že drtiče odpadu znamenají ohrožení pro čistírny odpadních vod. „Drtiče nezpůsobují problémy v kanalizační síti ani na čistírně. Pokud chce někdo zakazovat a pokutovat používání drtičů, měl by předložit výsledky měření,“ uvedl Milan Šedivý ze společnosti, která produkuje drtiče. Pokud si kanalizační firmy stěžují na drtiče, představují podle Šedivého jen desetiny promile zátěže pro komunální čistírnu odpadních vod.


Přísun odpadu do kanalizace ale znamená podle vodohospodářů přírůstek hlodavců. Samice potkanů mají ročně až šest vrhů po patnácti mláďatech. Města proti hlodavcům bojují. „Ve větších městech zajišťujeme deratizaci jednou nebo dvakrát ročně. Důraz klademe na stoky se zvýšeným výskytem potkanů,“ vysvětluje Kolaříková.


Drtiče nelze v souladu s kanalizačním řádem používat. Jde o obecné opatření, které platí v celé zemi. Z hlediska legislativního se jedná o likvidaci odpadů a odpadní voda nepatří mezi odpady.

Vyjádření kanalizací VHOS, a. s.
Konkrétní ustanovení týkající se drtičů odpadů jsou dosud zakotvena v nových kanalizačních řádech měst Moravská Třebová, Polička a Svitavy. Jelikož při používání drtičů odpadů dochází k vypouštění odpadních vod do veřejné kanalizace v rozporu se smlouvou o odvádění odpadních vod uzavřenou mezi provozovatelem kanalizace a producentem odpadních vod, jedná se o neoprávněné vypouštění odpadních vod všeobecně, tedy na všech kanalizacích provozovaných VHOS,a.s.
V rámci provozu stokové sítě ve větších městech zajišťuje VHOS,a.s. pravidelnou deratizaci jednou nebo 2 x za rok. Deratizace je prováděna plošně, důraz je kladen na stoky se zvýšeným výskytem potkanů, které jsou buď vytipovány na základě průzkumu kanalizační sítě nebo připomínek občanů.
Co se týká sankcí:
Při instalaci drtiče kuchyňského odpadu s následným vypouštěním kuchyňských zdrtků do veřejné kanalizace, překračuje tato odpadní voda výrazně limity znečištění stanovené platným kanalizačním řádem. Vypouštění odpadních vod v rozporu s podmínkami stanovenými kanalizačním řádem je dle ustavení § 10 odst. 2 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v platném znění, neoprávněným vypouštěním odpadních vod, což dle § 9 odst. 6 písm. f) zákona při prokázání neoprávněného vypouštění odpadních vod může být důvodem pro přerušení dodávky vody a odvádění odpadních vod.
Vypouštění odpadních vod do kanalizace v rozporu s kanalizačním řádem nebo smlouvou o odvádění odpadních vod je klasifikováno jako přestupek (fyzické osoby) nebo správní delikt (právnické a podnikající fyzické osoby) a podléhá sankcím §32,33 z.č.274/2001 Sb.v platném znění – může být uložena pokuta do 200 000,- Kč.
Provozovatel kanalizace je dále oprávněn uložit smluvní pokutu na základě smlouvy o odvádění odpadních vod, a to za vypouštění odpadních vod v rozporu s kanalizačním řádem a za vypouštění odpadních vod v kvalitě, která má přímý negativní dopad na stav kanalizace (omezení průtočnosti). Dále může požadovat úhradu nákladů spojených s likvidací případné havárie na kanalizaci.
Blažena Kolaříková