A nejde jen o škody v lesích. Silný vítr zničil také sochu svatého Jana Nepomuckého na Lánech. Rada města na její opravu schválila příspěvek. Obnovy se ujmou odborníci z Fakulty restaurování Univerzity Pardubice.

Cenná socha

Sochu svatého Jána poškodil při červnové vichřici zlomený strom. „Nepůjde jen o samotné restaurování sochy. Místo v Lánech upravíme. Vysadíme zpět dvě lípy, aby pahorek dostal svoji podobu, kdy tam nechali předci sochu postavit. Zatím opravíme originál. Uvažujeme ale také o vytvoření kopie,“ sdělil místostarosta Jan Janeček.

Jedná se o památku nejen regionálního významu. „Její umělecká hodnota se vyrovná i některým sochám umístěným na Karlově mostě,“ uvedl proděkan fakulty restaurování a kunsthistorik Jiří Kaše. Snaží se zachránit co možná největší procento z originálu. Odborníci a studenti z fakulty už provedli první záchranné práce. Nyní je socha připravena k posouzení památkovým ústavem, který určí postup restaurování.
Právě „svatý Ján“ se stal základem bakalářské práce studentky oboru restaurování a konzervace kamene a souvisejících materiálů Pavly Perůtkové. „Nárazem a pádem se socha roztříštila na několik částí. Po převezení fragmentů do sochařského ateliéru jsme napočítali více než tři desítky menších odlomených kusů. Konečným výsledkem zásahu je obnovení původní podoby díla v maximální možné míře, a to bez doplňování již ztracených částí,“ říká Pavla Perůtková. Podle ní budou chybějící části sochy vyplněny a domodelovány hmotou podobnou kameni. Odlišně barevná místa pak dobarví, aby celá socha působila co možná nejkompaktněji. Povrch opatří speciálním nátěrem proti vlhkosti. Litomyšlští radní se následně rozhodnou, jestli nechají zhotovit kopii uměleckého díla.

K přidělení zakázky právě restaurátorské škole vedlo radní několik důvodů. „Jejich cenová nabídka byla nejvýhodnější. Restaurátorské práce provádí velmi kvalitně a navíc město rádo podpoří činnost fakulty tím, že jí nabídne prostor k seberealizaci,“ vysvětluje Jan Janeček.
Pozdně barokní sochu svatého Jana Nepomuckého nechal zhotovit kat Jan Zelinger ve druhé polovině 18. století. Usazena byla na vyvýšeném pahorku naproti katovně, kde stála do vichřice v roce 2008. Zajímavé je, že v roce 1865 se její vyobrazení objevilo na obecním pečetidle.