Důvodem jejich obav je podnikatelský záměr společnosti PKKZ, která chce v Udánkách vybudovat chráněnou dílnu. K tomu, aby mohla výrobní objekt upravit pro bezbariérový přístup, potřebuje stavební povolení. Proto podala návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy. Z vyjádření, které k záměru společnosti zpracoval odbor životního prostředí však vyplývá, že by došlo k neúměrnému zatížení.

„Dopravní studie hovoří o zatížení dokonce až 60 automobily. S ohledem na stav vozovky je doporučeno používání vozidel s nápravovým zatížením do šesti tun. Toto jsme vyhodnotili jako neakceptovatelné," uvádí se ve stanovisku komise.

Na pondělním zasedání zastupitelstva předložil stanovisko komise Miloš Mička (TOP 09) s návrhem, aby bylo stavební řízení až do objasnění vlivu na životní prostředí přerušeno.

Ukázalo se však, že návrh na přerušení řízení je bezpředmětný, protože veřejnoprávní smlouva už byla uzavřena. Následovala bouřlivá diskuze, ve které si odbory výstavby a územního plánování, majetku města, životního prostředí a dopravy vzájemně vyjasňovaly svoje zapojení v procesu schvalování veřejnoprávní smlouvy a svá stanoviska. Výsledkem bylo, že se o návrhu Miloše Mičky nehlasovalo.

JE SMLOUVA NEPLATNÁ?
Padlo rovněž podezření, že smlouva nebyla na úřední desce města vyvěšena v zákonné lhůtě. To se nakonec ukázalo jako neopodstatněné. „Informace byla vyvěšena 5. dubna a svěšena 18. dubna. Vyvěšena musí být po dobu osmi dní. Obecně se první a poslední den vyvěšení nepočítá. Den svěšení vycházel na pátek před Velikonocemi, kdy byl svátek, proto byla informace svěšena až následující úterý," upřesnil časové okolnosti zveřejnění na úřední desce města vedoucí odboru výstavby Dušan Sejbal.

Zákonné podmínky, které nespecifikují, zda se jedná o osm kalendářních nebo pracovních dní, byly formálně dodrženy. Člen samosprávné komise Karel Krejčíř, který se účastnil jednání zastupitelstva, však poukazoval na to, že vyvěšení spadlo do období velikonočních prázdnin a svátků, kdy měla většina obyvatel jiné starosti než sledovat úřední desku.

Informace o uzavření veřejnoprávní smlouvy se následující den po zasedání zastupitelstva objevila na úřední desce. Vyvěšena zde musí být po dobu 15 dnů.

O NÁS, BEZ NÁS
Samosprávné komisi vadí, že nebyla k jednání přizvána. „Jako samosprávná komise zastupující a hájící zájmy občanů městské části Udánky jsme nebyli o záměru firmy v dostatečném předstihu informováni. Samosprávná komise nebyla zahrnuta ani mezi účastníky, ani mezi dotčené, kterým byl návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy zaslán přímou cestou," uvádí se ve stanovisku, které má Deník k dispozici.

Jak celá záležitost dopadne, není jasné. Vedoucí odboru výstavby, který ve stavebním řízení zastupuje stát, byl pověřen, aby do konce příštího týdne zpracoval pro zastupitele písemné vyjádření.