Setkání zahrnovalo semináře s důrazem na zajištění vyšší kvality vzdělávání pro každé dítě. Blok seminářů zahájila zástupkyně České školní inspekce Irena Borkovcová, která diskutovala o této problematice. Následně probíhaly další prezentace a diskuze týkající se pedagogické diagnostiky a využití portfolií pro sledování a plánování vzdělávacího procesu dětí. Další významné téma se zaměřilo na důležitost diagnostikování dětí pro jejich další vývoj, které přednesla další odbornice.

Účastníci získali informace o metodách pedagogické diagnostiky a využití portfolií pro sledování pokroků dětí a plánování jejich dalšího rozvoje. Vystupující zdůraznila potřebu individuálního přístupu k dítěti a nezbytnost kontinuálního monitorování jeho pokroků a potřeb. Zástupci školek získali konkrétní nástroje a postupy, které mohou aplikovat ve své pedagogické praxi k podpoře optimálního vývoje každého dítěte. Další přednášku vedla odbornice zaměřená na vedení týmů zaměstnanců a spoluvytváření pozitivní školní kultury.

Důležitým bodem programu byla také přednáška o podpoře začínajících učitelů a jejich mentorů. Účastníci workshopu hledali způsoby, jak efektivně uvádět nové pedagogy do praxe, nastavovat společná pravidla a poskytovat jim potřebnou podporu. Velký úspěch zaznamenalo vystoupení faráře Zbigniewa Jana Czendlika, který se věnoval tématu, jak žít a nezbláznit se. Jeho vyprávění, složené z příběhů z osobního i pracovního života a doplněné humornými zamyšleními, přineslo účastníkům potřebné uvolnění a inspiraci.

Radní Pardubického kraje Josef Kozel uvedl: „Setkání nemá za cíl jen metodickou pomoc a vzdělávání, ale má za cíl inspirovat zástupce mateřských škol, aby do své profese vnesli něco nového a zároveň i mezi sebou našli inspiraci a dostali se všichni na stejnou loď v rámci předávání zkušeností a praktik.“ Akce opět prokázala svou důležitost v oblasti profesního rozvoje vedoucích pracovníků mateřských škol a přispěla k jejich dalšímu růstu a vzájemnému obohacení.