Den byl připraven společně s Policií ČR Svitavy, Hasičským záchranným sborem Svitavy, Zdravotnickou záchrannou službou Svitavy, podpraporčíkem Václavem Hofírkem a s paní ředitelkou Lenkou Kašparovou.

Žáci plnili na stanovištích za dohledu učitelů a policejních příslušníků zadané úkoly stejně tak jak v předešlých ročnících. Za úspěšné splnění těchto úkolů byly všichni oceněni a také jim byly předány hodnotné ceny z rukou příslušníků Policie ČR Svitavy, hasičů HZS Svitavy, ZZS Svitavy, starosty obce Brněnec a poslankyně Květy Matušovské.

Letošní projektový den byl ale pro nás všechny trochu jiný. Čekalo na nás překvapení. Hasičský záchranný sbor získal v tomto roce nový vůz se zvedací plošinou. Žáci i my učitelé jsme měli možnost si tento vůz prohlédnout a vyzkoušet si jaké to je stát na zvedací plošině.Vedle této novinky si žáci mohli také prohlédnout vůz Záchranné zdravotní služby a policejní auto s radarem.

Žáci si během tohoto dne ověřili své znalosti a praktické dovednosti z oblasti bezpečnosti a dodržování pravidel silničního provozu.

Za úspěšné zvládnutí celé akce patří velké poděkování všem zúčastněným, kteří přispěli k realizaci a přípravě tohoto projektového dne.

Zuzana Vymazalová (redakčně upraveno)