DĚTŘICHOV
Kostel sv. Petra a Pavla 18 – 24 hodin
Prohlídka kostela a věže se stručným výkladem.

KOCLÍŘOV
Kostel sv. Alfonse a Panny Marie 18 – 22 hodin
Občerstvení duše, ducha i těla

Zahájení v kostele ČM Fatimy mší sv. v 18 hodin. Od 19 hodin prohlídky obou kostelů, celého bývalého kláštera, nyní Fatimy, dataprojekce ze života církve, liturgická roucha a předměty, návštěva věže farního kostela aj. Tradiční pozvánka do klášterní kavárny – cukrárna, ochutnávka mešních vín. Na závěr ztišení v kostele ČM Fatimy.

KOROUHEV
Kostel sv. Petra a Pavla 19 – 19.20 hodin
Chvilka pro varhany a zpěv
Možnost individuální prohlídky kostela bez výkladu.
Komentovaná prohlídka venkovního areálu19.30 – 20 hodin
Zamyšlení nad knihou „Věřit, doufat, milovat" od Josepha Ratzingera 20 – 20.30 hodin
Varhanní hudba a zpěv 20.30 – 20.50 hodin
Komentovaná prohlídka interiéru kostela 21 – 21.30 hodin
Závěr Noci kostelů 21.30 hodin
Čtení z Písma a zpěv.

LITOMYŠL

Husův sbor 18 a 20 hodin
Komentovaná prohlídka kostela

Historie objektu, umělecká díla, život a služba Církve československé husitské v Litomyšli
Evropské zvonohry – audiovizuální pořad Radka Rejška 20 a 21 hodin
Hudební skladatel a náš nejlepší zvonohráč Radek Rejšek  slovem, obrazem i hudebními ukázkami přiblíží známé evropské zvonohry i jedinečné umění hry na ně – carillonérství.
Vystoupení dramatického oddělení ZUŠ v Litomyšli 21 a 22 hodin
Dvě scénky připravené žáky ZUŠ v Litomyšli pod vedením Jany Paulové.
Komentovaná prohlídka kostela 22 – 23 hodin
Rukodělná dílna manželů Jiřího a Lenky Kmoškových 18 – 23 hodin
Výroba slaměných ošatek a ochutnávka domácího chleba

Kostel Povýšení Svatého Kříže
Koncert Litomyšlské scholy 19 a 20 hodin
Koncert Litomyšlské scholy? Možná se ptáte, co to je? Co očekávat? Na koncertu rozhodně nečekejte vleklé písně z Kancionalu, varhany a věkový průměr okolo sedmdesáti let.
Přednáška o rektoru Stříteském  20.30 a 21 hodin
Modlitba chval a díků 21.30 a 23 hodin
Doprovodný program 18 – 24 hodin
Tradiční expozice Liturgie; fotogalerie Liturgie Velikonočního Tridua; fotogalerie „Farnost Litomyšl"; Gregoriánský chorál (reprodukovaný); ukázka varhan; prohlídka věže s výstavou dopisů „Děti píší Bohu"

Nový kostel Sboru Církve bratrské
Ekumenické zahájení v evangelickém kostele 17.30 – 18 hodin
Společné mezidenominační zahájení Noci kostelů v evangelickém kostele (Tomíčkova ul.).
Nebeská tělesa 18 – 20 hodin
Pro hravé děti i dospělé bude připraveno několik stanovišť s kreativními úkoly. Vše se bude v souladu s mottem Noci kostelů týkat nebeských těles. Určitě bude co si s sebou odnést domů.
Opékání buřtů  18 – 20 hodin
Žádné grily, ale pěkně na klacíku nad ohněm. Buřty s sebou.
Písně a modlitba 20.15 – 20.45 hodin
Písně hudební skupiny z Nového kostela a společná modlitba.
Noci v Bibli  21 – 22 hodin
Živé obrazy a čtení biblických příběhů odehrávajících se během noci. Program studentů z Nového kostela.
Prohlídka bytu kazatele 18 – 22 hodin
Možnost prohlídky kazatelského bytu, při níž lze shlédnout prezentaci (foto a video) ze života sboru CB v Novém kostele.

MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
Kostel Nanebevzetí Panny Marie od 18 hodin
Komentovaná prohlídka kostela v každou celou hodinu.
Zpřístupněn bude farní kostel, také bude možnost prohlídky celé fary včetně Centra pro rodinu Sluníčko.

PUSTÁ KAMENICE
Kostel sv. Anny
Přivítání 20 – 20.10 hodin

Komentovaná prohlídka kostela 20.10 – 20.30 hodin
Kostelem a jeho historií účastníky provede Ivo Voříšek.
Duchovní slovo P. Vladimíra Handla a závěrečná píseň s doprovodem varhan. 20.30 – 20.40 hodin
Závěr akce 20.45 hodin
Závěr a odjezd do kostela v Krouně, kde bude program pokračovat slavením mše svaté.

SVITAVY

Kostel Navštívení Panny Marie
Mše svatá 18 – 18.45 hodin
Mši bude sloužit P. Václav Dolák, svitavský děkan.
Fanfáry 18.45 – 19 hodin
Zvuk žesťových nástrojů pozdraví návštěvníky Noci kostelů.
Samoobsluha Božího slova 19 – 22.30 hodin
Kdo najde odvahu otevřít Bibli na nějaké stránce a nechat se oslovit takto nalezeným textem?
Co je co a proč je to v kostele? 19 – 22 hodin
Výstava, která seznámí s nejběžnějšími předměty, rouchy a pomůckami, které v katolickém kostele najdete.
Prohlídka kostela 21 – 21.30 hodin
Prohlídka komentovaná Miloslavem Štrychem.
Hudební zastavení 22 – 22.45 hodin
Soprán, tenor, trubka, varhany, slovo… Hudební program na kůru, při svíčkách.
I obrazy mluví  18 – 23 hodin
Výstava obrazů klientů svitavské charity – centra denních služeb Světlanka.

Kostel sv. Jiljí 18 – 20 hodin
Prohlídka  18 – 18.30 hodin a 19 – 19.30 hodin
Komentovaná prohlídka kostela se svitavským historikem Radoslavem Fikejzem.

Kostel sv. Josefa
Výstup na věž a prohlídka zvonu sv. Josefa  19 – 20.45 hodin
Prohlídka kostela komentovaná Miloslavem Štrychem 20 – 20.30 hodin

Pravoslavná kaple sv. Jiří
Večerní bohoslužba 18 – 18.45 hodin
Večerní bohoslužba k sobotnímu svátku sv. Cyrila a Metoděje (24.5.)
Noc kostelů 18 – 21 hodin
Pravoslavná kaple sv. Jiří zve k návštěvě

Sborový dům Českobratrské církve evangelické
Vy jste sůl země 18 – 19 hodin
Na úvod bude vyprávění pro děti (a s dětmi) na téma Vy jste sůl země. Následovat bude tvůrčí dílna se solí.
Vy jste sůl země 19.45 – 20.30 hodin
Vyprávění pro děti, dílna
Příležitost k rozhovoru s farářem 18 – 20.30 hodin
Přítomen bude místní farář Filip Keller.
Zapadlí evangelíci – Marie 18.20 – 18.50 hodin
Dokument o českých evangelících na Ukrajině,
Zpívejte s námi 19 – 19.40 hodin
Společné zpívání s dětmi a mládeží.
Vy jste sůl země 21 – 21.30 hodin
Zpěv pěveckého sboru Rakos proložený krátkými zamyšleními místního faráře Filipa Kellera.
Zapadlí evangelíci – Síla slova a země 22 – 22.30 hodin
Dokument o českých evangelících v Rumunsku.
Večerní ztišení se zpěvy z Taizé 23 – 23.30 hodin
Společné ztišení, zpívání v duchu komunity Taizé.
Ze života sboru
Seznámení se životem sboru formou výstavy, fotek.
Z historie sboru a sborového domu
Církevní výročí: 600 let vysluhování podobojí 1414-2014
a k tomu 400+1 rok od prvního vydání Bible kralické (1613)
Jeden svět a Fair trade
Přijďte a budete mít možnost se seznámit s myšlenkou Fair trade.