„Nájemce je ze zákona významně chráněn, a nájemní smlouva tak nemůže být snadno ukončena. Samozřejmě se mohou na ukončení nájmu obě strany dohodnout uzavřením písemné dohody. Nájem na dobu určitou končí uplynutím této dohodnuté doby,“ vysvětlil Josef Černý ze Sdružení obrany spotřebitelů (SOS).

Jednostranná výpověď může být udělena jen ze zákonem stanovených důvodů. Pronajímatel v tomto případě musí nájemci poskytnout přístřeší. Přístřeším se rozumí provizorium do doby, než si nájemce opatří řádné ubytování a prostor k uskladnění jeho bytového zařízení a ostatních věcí domácí a osobní potřeby.

„Prvním zákonným důvodem pro výpověď je skutečnost, že nájemce nebo ti, kteří s ním bydlí, přes písemnou výstrahu hrubě porušují dobré mravy v domě, například nadměrným hlukem.

Výpověď může být udělena také proto, že nájemce hrubě porušuje své povinnosti vyplývající z nájmu bytu, a to zejména tím, že nezaplatil nájemné a úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu ve výši odpovídající trojnásobku měsíčního nájemného a úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu,“ informuje Josef Černý.

Důvodem pro udělení výpovědi je také skutečnost, že nájemcemádva nebo více bytů. Výjimku tvoří případy, kdy nelze na nájemci spravedlivě požadovat, aby užíval pouze jeden byt, například má–li jeden z nich pro letní období v rekreační oblasti.

Pronajímatel může nájemní smlouvu jednostranně ukončit také tehdy, když nájemce neužívá byt bez vážných důvodů nebo byt bez vážných důvodů užívá jen občas. „Pokud se jedná o byt zvláštního určení, například bezbariérový byt nebo o byt v domě zvláštního určení a nájemce není zdravotně postižená osoba, může pronajímatel nájem ukončit i bez svolení soudu,“ dodává Černý.

Zákon však umožňuje v některých dalších případech ukončit nájem s přivolením soudu, musí však nájemci poskytnout náhradní byt, který podle velikosti a vybavení zajišťuje lidsky důstojné ubytování nájemce a členů jeho domácnosti.

„Soudní svolení k výpovědi je nutné například tehdy, potřebuje- li pronajímatel byt pro sebe, manžela, či ostatní rodinné příslušníky. Také tehdy, jestliže nájemce přestal vykonávat práci pro pronajímatele a pronajímatel potřebuje služební byt pro jiného nájemce, který pro něho bude pracovat, nebo vyžaduje-li byt nebo dům opravy, při jejichž provádění nelze byt nebo dům delší dobu užívat,“ doplňuje Josef Černý.