Mlékárna funguje v současné době ve výrazně upraveném režimu. Důsledkem je značně snížený objem produkce odpadních vod. Tato skutečnost s sebou nepřináší pouze problémy na čistírně odpadních vod, která je technicky a technologicky dimenzovaná především s ohledem na množství a kvalitu odpadních vod z mlékárenského provozu, ale byla i důvodem pro skokové navýšení ceny stočného.

Vodohospodářská společnost z Moravské Třebové, která je provozovatelem, společně s vedením obce připravili a projednali krizová opatření nejen pro případy technologických poruch, ale i pro aktuální situaci se snížením objemu odpadních vod. „Obě strany vyvíjí maximální úsilí, aby byly splněny všechny legislativní požadavky na provoz systému kanalizace s důrazem na podmínky vypouštění vyčištěných odpadních vod do povrchových toků. Současně se snažíme o maximální úspory a zajištění přijatelné výše ceny stočného pro obyvatele," uvedl předseda představenstva VHOS Jan Šimon.

Finanční prostředky ze stočného jsou rozdělené na úhradu provozních nákladů kanalizace a čistírny odpadních vod, nájemné obci a zisk provozovatele. Obec dlouhodobě vytváří z nájemného finanční zdroje na zákonnou obnovu zařízení kanalizace a čistírny odpadních vod. Zisk provozovatele činí 3,8 procenta z ceny stočného. Obec v letošním roce hradila příspěvek na stočné obyvatelstvu ve výši dvacet korun na metr krychlový.

Obec v minulých letech dokončila budování kanalizace. Dokončená je rovněž intenzifikace čistírny odpadních vod. Budoucí vývoj ceny stočného je přímo závislý na výrobě a produkci mlékárenské společnosti. Zvýšení množství odpadních vod od tohoto producenta by zajistilo snížení ceny stočného.

(sikk)