Litomyšl je spojena s několika spisovateli esperantisty

Esperanto se využívá pro účely dopisování, cestování, při mezinárodních setkáních, kongresech, kulturních a vědeckých akcích. Lze se s ním setkat v divadle, na internetu, v rozhlase i televizi. A lze si v něm přečíst knížky původní i přeložené. Světová esperantská literatura čítá přibližně padesát tisíc titulů a je uznávaná také Mezinárodním PEN klubem. Hned v počátcích esperanta se začala souběžně s překlady objevovat původní esperantská tvorba. I v českém prostředí je řada spisovatelů, kteří se věnovali nebo věnují tvorbě v esperantu nebo do esperanta překládají. Se svitavským regionem, konkrétně s Litomyšlí, jsou spjata tři jména: Karel Píč, Jiří Karen a Stanislav Bubeníček.

Karel Píč se narodil 6. prosince 1920 v Litomyšli. Studia mu přerušila válka a pracovní tábor. Po válce pracoval jako úředník v Poličce. Esperantu se věnoval po celý život, naplňovalo mu veškerý čas. Básně, povídky, romány i odborná díla psal pod esperantským jménem Karolo Pi?. Používal také jméno Onesork, které převzal po své manželce. Je považován za největšího českého esperantského autora, mnozí ho řadí k největším na světě. Na druhé straně je mu vytýkáno jeho přílišné jazykové novátorství, experimentování, někdy i erotické zaměření prózy. Většinu Píčových děl vydalo německé nakladatelství Iltis. Jeho díla jsou zastoupena ve světových knihovnách. Najdeme v nich Píčovy básnické sbírky, např. Aboco (Abeceda), Angoro (Úzkost), Obsedo (Posedlost), romány, např. La Litomi?la Tombejo (Litomyšlský hřbitov autobiografický román napsaný v druhé osobě), Ordeno de verkistoj (Řád spisovatelů popisuje milostné pletky na literárním semináři; vydáno až po jeho smrti v roce 1997), Mistero de Tri Unuoj (Záhada tří jedniček), La Bermuda triangulo (Bermudský trojúhelník) nebo Kla?ejo (Klevetírna román o životě v obyčejném činžovním domě, plném pavlačových drben a pomluv), ale třeba i filologické dílo La mortsonorilo de Chamblay (Umíráček v Chamblay) či velké množství esejí, např. Kritiko kaj recenzistiko en Esperanto (Kritika a umění recenze v esperantu) nebo La interna vivo de Esperanto (Vnitřní život esperanta). Karel Píč byl členem Akademie esperanta, která má za cíl chránit jednotnost jazyka, kontrolovat ho a vyvíjet.

Zemřel 15. srpna 1995 v Litomyšli, je pochován na tamním hřbitově, jeho hrob je hojně navštěvován esperantisty z celého světa. Dílu Karla Píče byla věnována konference mezinárodní kulturní organizace esperantských kritiků a literátů OSIEK v roce 2001 ve Strážnici.

Úryvek z básně Aboco (Abeceda) od Karla Píče

A

Kabanoj estas etaj domoj

kun A anstata? la tegment'.

Malajaj A kaj mil fantomoj

baraktas en musona vent'.

B

B estas eta arbalesto

inter la manoj de Amor'.

Atenton! Amo estas pesto.

?i celas rekte al la kor'.

Druhým litomyšlským esperantským spisovatelem byl Stanislav Bubeníček. Narodil se v Litomyšli 22. března 1904. Vystudoval práva na Karlově univerzitě v Praze, vedl advokátní poradnu, kterou však musel po roce 1948 uzavřít. Několik let byl ve vězení, poté vystřídal šestnáct zaměstnání. Pracoval jako recepční v hotelu, prodával obrazy, kácel stromy, vystupoval jako hudebník v cirkusovém orchestru atd. S cirkusem procestoval mnoho zemí. Již v důchodovém věku se po návratu do Litomyšle (1964) seznámil s Karlem Píčem, propadl esperantu. V té době měl již nějaké literární zkušenosti, např. v Dikobrazu publikoval soudničky, které později vyšly knižně s názvem Zač je v Hradci pardubický perník. Pod esperantským pseudonymem Stan Bubeni? převedl do esperanta své dřívější vzpomínkové dílo Kvapík pro lipicány. To vyšlo pod názvem Sub cirkotendo (Pod cirkusovým stanem) až v roce 1988, tedy dlouho po smrti Stanislava Bubeníčka, který zemřel 23. prosince 1979.

Třetím esperantským spisovatelem, který byl spjat s Litomyšlí, je básník Jiří Karen, vlastním jménem Ladislav Podmele. Narodil se v Litomyšli 11. června 1920 v chudé rodině. Otec, který zemřel krátce po narození syna Ladislava, byl švec, maminka zemědělská dělnice. Mladý Ladislav se učil knihkupcem ve Vysokém Mýtě, později studoval na gymnáziu v Hradci Králové. V té době měl za sebou několik básnických pokusů, za jeden z nich v roce 1942 publikovanou báseň Jidáš byl totálně nasazen do Reichu, kde pobyl do konce války. Maturitu složil tedy až po válce a poté vystudoval na filozofické fakultě Karlovy univerzity v Praze obor filozofie a dějepis. Od roku 1951 působil jako středoškolský učitel v Ústí nad Labem a v Kladně, od roku 1954 v Ústavu pro další vzdělávání učitelů a od roku 1962 jako pracovník Výzkumného ústavu odborného školství v Praze.

Ze zdravotních důvodů odešel v roce 1976 předčasně do důchodu a věnoval se literární tvorbě, zejména poezii. Tu vydával až do konce života pod jménem Jiří Karen. Již za války používal kvůli utajení pseudonymy (Vláďa Podhořanský nebo Jiří Janda). Později si však vypůjčil jméno Jiří od Wolkera a Karen od hrdinky románu Lva Nikolajeviče Tolstého Anna Kareninová. Básnických sbírek, které vyšly od roku 1972 ještě za života autora, bylo téměř dvacet, některé práce Karena existují dosud jen ve strojopisových verzích.

Připomeňme jen některé vydané sbírky, které jsou tematicky pestré od přírodní lyriky, přes milostné verše až po společenskou až filozofickou poezii: Vteřiny zrání, Plášť do deště, Den laskavý na slova, Ještě jednou žít na zemi, Hledání modrého tónu, Stromy přicházejí do města, Sázka na člověka, Skřivan zpívá na betonu Potichu a šeptem atd. Jiří Karen se intenzivně věnoval esperantu. Přispíval do esperantských časopisů u nás (Paco), v Brazílii (Fonto), Španělsku (Heroldo de Esperanto), Polsku (Pola esperantisto), Bulharsku (Bulgara esperantisto). Některé jeho knížky byly do esperanta přeloženy (např. Okřídlený kámen Flugilhava ?tono, Než udeří devátá vlna Antau la naua ondo), sám do esperanta překládal různé stati i prozaická díla (např. Největší z pierotů od Františka Kožíka) a sám tvořil v esperantu.

Napsal např. při příležitosti mezinárodního světového kongresu esperantistů v Praze v roce 1996 sbírku Kantoj de vaganto sur planedo ?oja ?ojmalo (Písně tuláka na planetě radostného smutku), publikoval také v esperantských sbornících. Jiří Karen zemřel 30. dubna 2000 v Praze. Z pozůstalosti Jiřího Karena byla v roce 2006 vydána knížka Kdybych se snad nevrátil… s podtitulem Korespondence a deníky z totálního nasazení 1942 1945.

Úryvek z Poemo retroira (Báseň pozpátku) od Jiřího Karena:

Retroire al ligno iros

violono

Kaj la ligno retroiros

en arbaron

kaj retroire al si trovos

sian arbon

De la arbo subtrahi?os

frukto

kaj subtrahi?os foliaro

kaj la arbaro retroiros

al la herbo

kaj la herbo iros al la aktinioj en la maron

Naprostou většinu uvedených děl v esperantu je možno zhlédnout v naší zemi unikátním Muzeu esperanta ve Svitavách, které je umístěno v Ottendorferově domě mezi náměstím a městským muzeem. Muzeum esperanta vzniklo v roce 2008, od roku 2011 je zároveň oficiálním sídlem Českého esperantského svazu. Expozice prezentuje jak historii esperanta a esperantského hnutí u nás, tak i všestranné praktické využití znalosti esperanta v současné době. Muzejní prostor slouží i jako studovna muzejní knihovny, která tu má rovněž své sídlo a čítá téměř deset tisíc knihovních jednotek, včetně vzácných exemplářů knih vydávaných v esperantu ve všech zemích světa.

MILAN BÁČA