První český sbor dobrovolných hasičů byl založen ve Velvarech v roce 1864. Postupně vznikaly sbory v dalších obcích. Myšlenky nezištné pomoci a obětavosti našly velmi záhy kladnou odezvu i v Sebranicích. V září roku 1878 zažádali na Okresním hejtmanství v Litomyšli o založení hasičského sboru. Dne 7. března 1879 byl sbor v Sebranicích založen. Prvním velitelem se stal František Pohorský z Třemošné. O jeho obětavosti svědčí, že věnoval peníze na zakoupení první ruční stříkačky. Důkazem je i jeho jedenáctiletá organizátorská činnost. Sbor se začal rychle rozvíjet a 3. května 1880 nastoupili členové ke složení slavnostního slibu. V roce 1886 byla postavena zbrojnice, zpočátku víceméně skladiště, na kterou věnoval František Pohorský peněžní obnos. Kromě toho přispěl 532 zlatými a 33 krejcary na zakoupení hasicího nářadí.

Rozvoj sboru omezila první světová válka. Zbyli jen muži starší padesáti let a ženy, které se v této době zapojily do činnosti. V roce 1917 byl zřízen oddíl žen, který čítal čtrnáct dívek. Po válce byla činnost sboru plně obnovena. V roce 1921 hasiči koupili od firmy Smékal ruční stříkačku a několik dílů hadic. V roce 1931 byla koupena kronika sboru a prvním kronikářem se stal Josef Nechvíle.

V roce 1938 hasiči získali dvoukolovou motorovou stříkačku od firmy Smékal Slatiňany. Na tuto motorovou stříkačku si musel sbor vypůjčit u zdejší záložny. Organizovala se i sbírka, kdy občané přispívali na zaplacení dluhů. O Vánocích 1938 byla stříkačka „pokřtěna“ u požáru v Lezníku.

Činnost sboru byla násilně utlumena druhou světovou válkou a omezila se jen na přísně nařízené a kontrolované akce. Mimo jiné bylo zakázáno i používání slavnostních stejnokrojů.

V poválečných letech sbor začal opět aktivně pracovat, získal nové členy a také techniku. Hasiči rozhodli o stavbě nové zbrojnice. Tu vybudovali místě spáleniště domku Josefa Kopeckého na Pohoře. Otevřela se v srpnu 1965.

Soutěžní činnost se začala rozvíjet od roku 1957, kdy byl založen pionýrský kroužek mladých požárníků, chlapců a děvčat. Jeho vedení se na dlouhá léta ujal Josef Vomáčka. Družstva se zúčastňovala okresních i krajských soutěží, kde dosáhla řady úspěchů. Rok 1984 byl velmi úspěšný. Družstvo poprvé v historii sboru vybojovalo titul přeborníka okresu Svitavy. Nejúspěšnějším obdobím v oblasti požárního sportu byla osmdesátá léta minulého století. Družstva mužů a žen ze Sebranic patřila k nejlepším v okrese, účastnila se i krajských soutěží, družstvo žen dokonce celostátního kola. S novým tisíciletím přišli do sboru noví členové, kteří se aktivně zapojili do požárního sportu. Založili rovněž nové družstvo žen. Ženy se pravidelně účastnily soutěží. V současné době je činnost družstva omezena díky mateřským povinnostem.

V současné době má sbor 104 členů, z toho 81 mužů a 23 žen. Nejstarším členem hasičského sboru byl Václav Vála, který bohužel letos zemřel ve věku nedožitých 92 let. Starostou sboru je František Klusoň a velitelem Jaroslav Kučera, který tuto funkci vykonává již 35 let. V letošním roce byl oceněn Medailí sv. Floriána. Byla mu předána v rámci oslav 130. výročí založení sboru, které se konaly v červnu společně se setkáním rodáků v Sebranicích.

Sbor se celou řadu let podílí na společenském životě v obci

Každoročně pořádá hasičský ples, taneční zábavu „maškarní dozvuky“ a pomlázkovou zábavu. Společně s místními udržovateli lidových tradic organizují členové sboru masopustní průvod, který se v Sebranicích koná už několik desetiletí.

Dobrovolní hasiči mají v obci své nezastupitelné místo nejen na poli kultury, ale především při ochraně životů a majetku před požáry a živelnými katastrofami. Sbor dobrovolných hasičů v Sebranicích má jednu výjezdovou jednotku, která je zařazena jako JPO III. Vyjíždí k zásahům i do okolních obcí. V posledních letech se tedy podílela nejen na likvidaci požárů v Sebranicích, ale i v Lubné, Lezníku, Stříteži, Pohodlí, Dolním Újezdu. Poslední zásah se uskutečnil před několika dny, a to v pondělí 21. září při požáru v Lezníku. K výjezdům jednotka využívala cisternovou automobilovou stříkačku, kterou zakoupila obec téměř před deseti lety. V letošním roce byla tato cisterna vyměněna za novější. Sboru stále slouží vozidlo DA AVIA – 31 s požární stříkačkou PS 12. Sportovní družstva mají k dispozici svoji požární stříkačku.

Mezi obcí Sebranice a sborem dobrovolných hasičů je velmi dobrá spolupráce. V roce 2000 obec získala dotaci z programu obnovy venkova za druhé místo v celostátním kole soutěže Vesnice roku 2000. Rozhodla se tyto finanční prostředky využít na potřebnou opravu hasičské zbrojnice. Tato rozsáhlá investiční akce proběhla v roce 2001. Jednalo se o výměnu střešní krytiny, oken a dveří, částečnou výměnu elektroinstalace, vybudování sociálního zařízení, zavedení plynu, opravu fasády a vybudování parkoviště před zbrojnicí. Zároveň byl také kompletně opraven jeden ze dvou nájemních bytů, které se ve zbrojnici nacházejí. Vzniklo tak velmi kvalitní zázemí pro hasiče.

V roce 2005 obec přispěla poměrně velkou finanční částkou na nákup dvaceti nových vycházkových stejnokrojů a v loňském roce pořídila speciální protipožární obleky s příslušenstvím pro šest členů výjezdové jednotky. Obec podporuje i sportovní činnost hasičů. Před několika lety přispěla na opravu sportovní požární stříkačky, na sportovní oblečení družstva žen. V neposlední řadě vyhověla žádosti o vybudování hasičského hřiště, které vznikne u koupaliště v Sebranicích. Hasiči se snaží být svou činností prospěšní nejen občanům Sebranic.

Do budoucna chtějí sebraničtí hasiči stále pracovat s myšlenkou, se kterou jejich předchůdci sbor zakládali, a to je nezištná pomoc a obětavost.

Kozlův hasičský počin

Již několik desítek let se v obci koná masopustní průvod maškar. Ze vzpomínek pamětníků hasiči ví, že počátky tradice sahají až do 50. let 20. století, kdy tento průvod začali pořádat členové hasičského sboru. Průvod chodíval vždy v pondělí před masopustním úterým. Večer se konala v kulturním domě taneční zábava „maškarní dozvuky“. V průvodu se objevovaly masky, jako jsou kominíci, bába s nůší nebo kobyla. Také nechyběla „maškarní policie“, která masopustní průvod odjakživa řídí. Sebranický průvod měl i své originální masky, jako byl kolektiv zdravotníků vybavený pojízdným zařízením, které na přání přeměnilo starou babičku na mladou dívku. Toto zařízení se do dnešní doby nedochovalo. Zdravotnický kolektiv bývá od těch dob pravidelným účastníkem průvodu. Průvod doplňuje muzika a kočár tažený koňmi. Tradice masopustního průvodu v Sebranicích se zachovala téměř tak, jak byla kdysi založena. V současnosti se na pořádání podílejí místní udržovatelé lidových tradic a sbor dobrovolných hasičů.

(jon)