Na Valné hromadě se prezentovalo ze 40 oprávněných delegátů s hlasem rozhodujícím 36, co samozřejmě plně postačilo k usnášeníschopnosti, nicméně fakt, že na vrcholném jednání krajského fotbalu scházeli tři delegáti v komoře klubů, je přinejmenším zarážející. Hosty byli šéf českého fotbalu Petr Fousek a generální sekretář FAČR Michal Valtr. Kromě jejich vystoupení byly hlavními body zasedání zprávy předsedy René Živného a předsedy ORK Jiřího Hrabčuka.

Z proslovů, které ve Starém Hradišti zazněly, jsme vybrali to nejzajímavější.

Petr Fousek, předseda Výkonného výboru FAČR

Spolupráce s Pardubickým krajským fotbalovým svazem je na velmi dobré úrovni. Kraj má zastoupení v orgánech a komisích FAČR.

Naprosto zásadní pro český fotbal jak z pohledu sportovního, tak ekonomického, je postup reprezentace na EURO 2024.

V souvislosti s mojí kandidaturou do Výkonného výboru UEFA se objevují fámy, že snad chci rezignovat a opustit český fotbal. To je naprostý nesmysl.

K tématu plánované reorganizace mistrovských soutěží. Vycházím z toho, že stávající model nejsme schopni sportovně ani ekonomicky udržet. Zdůrazňuji ale, že doposud nebylo nic rozhodnuto. Všechno bude důkladně projednáno a pokud se říká „dvakrát měř, jednou řež“, tak tady bude měřit několikrát, než řízneme.

V loňském roce nebyla na valné hromadě schválena českou komorou novelizace Stanov FAČR. Doufám, že si od té doby všichni uvědomili, jaký to byl chybný krok, a očekávám v tomto směru jasné signály z krajů a okresů. Nemůžeme si dovolit podruhé stanovy neschválit.

Řadu věcí si komplikujeme sami. To, co se odehrávalo v minulém roce v souvislosti se snahou o mimořádné valné hromady a podobně, nám vůbec nikde neposloužilo.

Co se týče financování, tak nový předseda Národní sportovní agentury Ondřej Šebek přichází s reformou, která má činnost agentury a administraci dotačních programů zefektivnit a zrychlit. Fotbal musí mít odpovídající podporu.

V blízké době představíme Strategický plán FAČR na období 2023-27, k jehož finalizaci je sestavena pracovní skupina složená ze všech segmentů fotbalového hnutí.

René Živný, předseda Výkonného výboru PKFS

Po necelých dvou letech funkčního období mohu konstatovat, že se nám podařilo stabilizovat ekonomickou situaci Pardubického KFS.

Snažíme se ukončit činnost společnosti Football Support a Nadačního fondu, což je ale běh na delší trať a ještě to není dokončeno, nicméně snad se vše v dohledné době podaří. Veškeré finance jdou nyní přímo přes KFS a nikoli přes tyto externí společnosti.

Nastavili jsme systém pravidelných jednání výkonného výboru a všech komisí, ve kterých dobrovolně pracuje přes 50 lidí, kterým bych chtěl za jejich práci poděkovat. Snažíme se o zlepšení informovanosti o fotbalovém dění v kraji jak na oficiálních stránkách, tak na našem novém webu a sociálních sítích.

Z dalších našich projektů bych zmínil například veteránskou kopanou, kde jsme loni pořádali celostátní finále, sestavení krajského výběru mužů a jeho účast v Regions Cupu či Pohár hejtmana Pardubického kraje, jehož finále se letos v červnu odehraje na novém stadionu v Pardubicích. Začali jsme také oceňovat zasloužilé fotbalové osobnosti z kraje při příležitosti jejich životních jubileí.

Musím ocenit práci grassroots trenérů mládeže, jak krajského, tak čtyř okresních. Jejich spolupráce s kluby je neocenitelná, v tomto směru panuje maximální spokojenost.

Podařilo se nastavit velmi dobrou spolupráci s Královéhradeckým krajským fotbalovým svazem, ať v oblasti rozhodčích, nebo mládežnického fotbalu.

Povedlo se nám zobchodovat názvy některých mistrovských soutěží, ale v tomto směru potřebujeme trochu přenastavit byznys model a našim partnerům nabídnout například možnost vzájemného setkávání, k čemuž by finále Poháru hejtmana mohlo být vhodnou příležitostí.

Pokud se týká neschválení Stanov FAČR, tak pokud vím, byla ustavena skupina pod vedením místopředsedy Šidliaka, které má za úkol posoudit a zpracovat dané připomínky z české komory. My čekáme na její závěry a následně se můžeme vyjádřit.

Největší finanční podporu svazu poskytují FAČR a Pardubický kraj, příjmy máme rovněž ze startovného a sběrných faktur. Co se týče výdajů, tak zásadníí položky představují sportovní vybavení a činnost mládežnických výběrů. Díky podpoře partnerů a také díky úsporám, které jsme realizovali, jsme do roku 2023 převedli kladný hospodářský výsledek 1 100 000 korun.

Jiří Hrabčuk, předseda Odvolací a revizní komise PKFS

Při kontrole účetnictví KFS za rok 2022 nebyla shledána žádná pochybení. Mohu říci, že takto vedené účetnictví s transparentním dokládáním veškerých výdajů a okamžitou nápravou zjištěných závad tady dlouho nebylo a divím se, že to v minulosti nikomu nevadilo.

ORK pokládá za ukončený úkol uloženou Valnou hromadou KFS v roce 2021, co se týče hloubkové kontroly hospodaření KFS v předešlých letech, která byla provedena za součinnosti revizní komise FAČR. V prosinci 2022 bylo podáno trestní oznámení na neznámého pachatele pro podezření z trestných činů zpronevěry a porušení povinností při správě cizího majetku. Vše je nyní v rukou orgánů činných v trestním řízení.